คณะผู้บริหารสถาบันคอมพิวเตอร์

คณะผู้บริหารสถาบันคอมพิวเตอร์

นายมนตรี กวีนัฏธยานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์

นายวิทยา ทองอินทร์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสถาบันคอมพิวเตอร์
e-mail : thongin@ru.ac.th

นางลัดดา กรวยเงิน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
e-mail : gru_ladda@ru.ac.th

นายกิตติ เพ็ชรดี

หัวหน้าฝ่ายเตรียมและประมวลผลข้อมูล

e-mail : kitti@ru.ac.th

นางสุวิมล ศุขเกษม

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนา

e-mail : ssuvimol@ru.ac.th

 

นางอนันตภรณ์ ภูริพันธ์

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายจัดระบบ

e-mail : anantaporn@ru.ac.th

นายขจรฤทธิ์ พุ่มพฤกษ์

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

e-mail : kajohnrid@ru.ac.th

 

นายอรุณ แย้มมณี

หัวหน้าศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

e-mail : arun@ru.ac.th

นายประกิจ บุญช่วย

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย

e-mail : kitru@ru.ac.th

 

 


Contact Details

Computer Institute of Ramkhamhaeng University : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800, หมายเลขโทรสาร 02-3108810
Website : computer.ru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมในขณะนี้: 5
ผู้เข้าชมวันนี้: 65
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 155
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 353446