ประวัติความเป็นมา

ใน ปี พ.ศ. 2515 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดตั้งหน่วยงานคอมพิวเตอร์ขึ้นมีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่ง ในสังกัด สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ในปี พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุมครั้งที่ 9/2530 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2530 วาระที่ 4.16 ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ 1265/2530 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2530 ให้สถาบันบริการคอมพิวเตอร์เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยแยกอิสระจากสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล และขึ้นตรงต่ออธิการบดี สถาบันบริการคอมพิวเตอร์จึง ได้ดำเนินการเป็นการภายใน

ในฐานะเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เทียบเท่าคณะ/สำนัก ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2533 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2533 วาระที่ 4.18 มีมติให้สถาบันบริการคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันคอมพิวเตอร์” และได้รับการพิจารณาจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)

ตามหนังสือที่ ทม 0204/25297 ลงวันที่ 19 กันยายน 2533 ในปี พ.ศ. 2535 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2535 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 98 วันที่ 18 กันยายน 2535


Contact Details

Computer Institute of Ramkhamhaeng University : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800, หมายเลขโทรสาร 02-3108810
Website : computer.ru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมในขณะนี้: 4
ผู้เข้าชมวันนี้: 64
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 155
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 353445