พันธกิจสถาบันคอมพิวเตอร์

  1. จัดให้มีระบบสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและ
    สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
  2. จัดให้มีการบริการทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก
  3. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
  4. จัดองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) สร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

Contact Details

Computer Institute of Ramkhamhaeng University : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800, หมายเลขโทรสาร 02-3108810
Website : computer.ru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมในขณะนี้: 4
ผู้เข้าชมวันนี้: 64
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 155
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 353445