จุดให้บริการเครือข่าย eduroam ของมหาวิยาลัยรามคำแหง

จุดให้บริการเครือข่าย

 

   ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีจุดบริการ eduroam ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่

  • อาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ (CIB)
  • อาคารวิทยบริการและบริหาร (AAB)
  • คณะวิทยาศาสตร์ (SCL)
  • อาคารจอดรถ คณะวิทยาศาสตร์ ภาครังสีเทคนิค (CPB)

 

View : 263