Displaying 1-23 of 1 result.
No.ชื่อ    
 
 
 
 
1แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว109 
2แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา62 
3แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน109 
4แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง65 
5แบบใบลาไปประกอบพิธฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย57 
6แบบใบลาอุปสมบท56 
7แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย58 
8แบบสำรวจความต้องเข้าร่วมการพัฒนาบุคคลากร สถาบันคอมพิวเตอร์53 
9แบบกำหนดภาระงาน ( Job Description Form )65 
10แบบฟอร์มแจ้งซ่อมบำรุง67 
11แบบฟอร์มใช้ห้องประชุมและห้องบรรยายสถาบันคอมพิวเตอร์80 
12แบบฟอร์มใบอนุญาตใช้รถยนต์ (ในเขตกรุงเทพ)62 
13แบบฟอร์มใบอนุญาตใช้รถยนต์ (ไปต่างจังหวัด)57 
14แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร สถาบันคอมพิวเตอร์79 
15แบบฟอร์มการเบิกเงิน ข้าราชการ ค่าการศึกษาบุตร (พิมพ์ หน้า-หลัง)76 
16แบบฟอร์มการเบิกเงิน ข้าราชการ ค่ารักษาพยาบาล (พิมพ์ หน้า-หลัง)64 
17แบบฟอร์มการเบิกเงิน ลูกจ้างงบรายได้ ค่ารักษาพยาบาล (พิมพ์ หน้า-หลัง)75 
18แบบฟอร์มการเบิกเงิน ลูกจ้างงบรายได้ ค่าการศึกษาบุตร (พิมพ์ หน้า-หลัง)66 
19แบบฟอร์มการเบิกเงิน พนักงานมหาวิทยาลัยค่าการศึกษาบุตร (พิมพ์ หน้า-หลัง)91 
20แบบฟอร์มการเบิกเงิน พนักงานมหาวิทยาลัยค่ารักษาพยาบาล (พิมพ์ หน้า-หลัง)88 
21แบบฟอร์มขอดำเนินการจัดจ้างซ่อม66 
22แบบฟอร์มขอดำเนินการจัดหาพัสดุ (ซื้อ)66 
23ใบลาพักผ่อน(สำหรับผู้ลาไปต่างประเทศ)61 

Contact Details

Computer Institute of Ramkhamhaeng University : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800, หมายเลขโทรสาร 02-3108810
Website : computer.ru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมในขณะนี้: 5
ผู้เข้าชมวันนี้: 36
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 176
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 333738