ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอก อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น2 คิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอก อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น2 คิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง

View : 395