บุคลากรสถาบันคอมพิวเตอร์

Displaying 1-8 of 1 result.

สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ           สำนักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงานกลางภายในสถาบันคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ (1) งานบริหารและธุรการ (2) งานคลังและพัสดุ (3) งานนโยบายและแผน และ (4) งานประกันคุณภาพการศึกษา .... 599

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ           มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ จัดทำหลักสูตรและเค้าโครงร่างหลักสูตรการฝึกอบรม จัดทำโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับคอม.... 327

ฝ่ายเตรียมและประมวลผลข้อมูล

ฝ่ายเตรียมและประมวลผลข้อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการให้บริการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องอ่านเครื่อง หมาย (OpScan) ตรวจบันทึกข้อมูลปรนัย ประวัตินักศึกษา ประเมินผลการสอน ฯลฯ หรือเอกสารอื่นใดที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องอ่านเครื่องหมายแก่หน่วยงานภาย.... 343

ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนา

ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนา มีหน้าที่รับผิดชอบ งานวิเคราะห์และออกแบบ งานพัฒนาโปรแกรมระบบงานมาตรฐานระบบสารสนเทศ งานสนับสนุนการใช้ระบบ ซึ่งฝ่ายได้วิเคราะห์ระบบ และพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ กับงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่นำไปใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลขอ.... 529

ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย

ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย            มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและดูแลเกี่ยวกับโครงข่ายระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้บร.... 569

ฝ่ายจัดระบบ

ฝ่ายจัดระบบ           มีหน้าที่บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาทั้ง ปริญญาตรี โท เอก เช่น ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ข้อมูลลงทะเบียนเรียน ข้อมูลเงินเดือนและระบบบุคลากรของมห.... 340

ฝ่ายพัฒนาและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ วางแผน ติดตั้ง ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อให้การบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประส.... 635

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง บุคคลทั่วไป และรับผิดชอบในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในคณะ สำนัก สถาบันต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย มีการแบ่งภาระงานออกเป็น ๕ งาน .... 360

Contact Details

Computer Institute of Ramkhamhaeng University : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800, หมายเลขโทรสาร 02-3108810
Website : computer.ru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมในขณะนี้: 5
ผู้เข้าชมวันนี้: 65
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 155
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 353446