บุคลากรสถาบันคอมพิวเตอร์

Displaying 1-10 of 1 result.

สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ สำนักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงานกลางภายในสถาบันคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ (๑) งานบริหารและธุรการ (๒) งานคลังและพัสดุ (๓) งานนโยบายและแผน และ (๔) งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิด.... 356

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับให้การสนับสนุนด้านวิชาการ ดูแลจัดการด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน จัดทำโครงการฝึกอบรมและให้การสนับสนุนการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้มีความท.... 202

ฝ่ายเตรียมและประมวลผลข้อมูล

ฝ่ายเตรียมและประมวลผลข้อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการให้บริการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องอ่านเครื่อง หมาย (OpScan) ตรวจบันทึกข้อมูลปรนัย ประวัตินักศึกษา ประเมินผลการสอน ฯลฯ หรือเอกสารอื่นใดที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องอ่านเครื่องหมายแก่หน่วยงานภาย.... 215

ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนา

ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนา มีหน้าที่รับผิดชอบ งานวิเคราะห์และออกแบบ งานพัฒนาโปรแกรมระบบงานมาตรฐานระบบสารสนเทศ งานสนับสนุนการใช้ระบบ ซึ่งฝ่ายได้วิเคราะห์ระบบ และพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ กับงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่นำไปใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลขอ.... 350

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ (๑) งานจัดระบบงานในห้องเครื่อง (๒) งานควบคุมเครื่อง (๓) งานประมวลผลข้อมูล และ (๔) งานบริหารจัดการข้อมูล ๑. งานจัดระบบงานในห้องเครื่อง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานการ ปฏิบัติงานของฝ่าย บริกา.... 223

ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย

ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย            มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและดูแลเกี่ยวกับโครงข่ายระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้บร.... 408

ฝ่ายจัดระบบ

ฝ่ายจัดระบบ มีหน้าที่รับผิดชอบงานในลักษณะการศึกษา การวางแผน การวิเคราะห์ ออกแบบ การจัดหา การพัฒนาโปรแกรมการจัดระบบการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การดูแล การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์หลักให้เหมาะสมกับงาน ของมหาวิทยา.... 227

ฝ่ายพัฒนาและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ วางแผน ติดตั้ง ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อให้การบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประส.... 444

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม งานบริการการเรียนการสอนและการดำเนินการจัดฝึกอบรม งานซ่อมและบำรุงรักษา เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามาร.... 261

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง บุคคลทั่วไป และรับผิดชอบในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในคณะ สำนัก สถาบันต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย มีการแบ่งภาระงานออกเป็น ๕ งาน .... 259

Contact Details

Computer Institute of Ramkhamhaeng University : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800, หมายเลขโทรสาร 02-3108810
Website : computer.ru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมในขณะนี้: 3
ผู้เข้าชมวันนี้: 129
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 114
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 343837