สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงานกลางภายในสถาบันคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ (๑) งานบริหารและธุรการ (๒) งานคลังและพัสดุ (๓) งานนโยบายและแผน และ (๔) งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายหรือศูนย์ใดโดยเฉพาะ

๑. งานบริหารและธุรการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการ รับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ ติดต่อนัดหมาย การประชาสัมพันธ์ การแจกจ่ายเอกสาร ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การประเมินผลบุคคลเพื่อเลื่อนระดับเงินเดือน การเปลี่ยนตำแหน่ง ปรับวุฒิ การย้าย โอน การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน การจัดทำทะเบียนประวัติ การลาออกจากราชการ การดำเนินการทางวินัย และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ควบคุมดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ บริการการใช้ห้องประชุมแก่อาจารย์ข้าราชการและผู้ขอใช้อื่น ๆ ดูแลการใช้อุปกรณ์ ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ควบคุมดูแลการจ่ายใบอนุญาตใช้รถยนต์ รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และประสานงานการซ่อมบำรุงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนดำเนินการผลิตเอกสารที่ใช้ในราชการ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ หน่วย ดังนี้

๑.๑ หน่วยสารบรรณ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ เก็บ ค้นหา ดูแลรักษา ทำบันทึกย่อเรื่อง หนังสือราชการ เอกสารการประชุมและพิธีการต่างๆ เวียนและแจ้งผลการประชุม นัดหมาย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่มาติดต่อกับสถาบันฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ หน่วยการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมบัญชีลงนาม ประจำวันของข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างงบคลัง ลูกจ้างงบรายได้ ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว จัดทำสถิติ สาย ป่วย กิจและการมาปฏิบัติงานประจำวัน การพิจารณาเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนบุคลากรที่อุทิศเวลาให้ แก่ราชการ การเลื่อนระดับ/การเทียบระดับบุคลากรให้สูงขึ้น การเปลี่ยนตำแหน่งบุคลากร การตรวจสอบบุคลากรในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดำเนินการโอน รับโอน ยืมตัว ลาออกจากราชการ จัดทำคำสั่งสถาบันฯ และพิมพ์คำสั่งมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการคุมสอบ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการสอบ ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ-สกุล การปรับเปลี่ยนตำแหน่งวุฒิและเงินเดือน การฝึกอบรม การดูงาน การลาศึกษาต่อ บำเหน็จบำนาญ ดำเนินการออกหนังสือรับรอง ดำเนินการจัดเก็บประวัติของบุคลากร สรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคคล รวบรวมผลงาน บันทึกความประพฤติ ความดีความชอบ วินัยของราชการและเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ หน่วยผลิตเอกสาร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำสำเนาหนังสือราชการ ทุกประเภทด้วยเครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่องโรเนียวอัดสำเนาดิจิตอล เช่น เอกสารประกอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสถาบันฯ เอกสารการจัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา คู่มือในการปฏิบัติงานของระบบงานต่าง ๆ ตลอดจนแบบฟอร์ม ของสถาบันฯ

๑.๔ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาอาคาร สถานที่และสาธารณูปโภค ตลอดจนพื้นที่บริเวณโดยรอบ รวมทั้งการควบคุมดูแลการใช้ยานพาหนะทุกชนิดของสถาบันฯ

๑.๕ หน่วยประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารข้อมูล และกิจกรรม ต่างๆ ที่สำนักงานเลขานุการ ฝ่าย และศูนย์ รวมทั้งโครงการต่างๆ ที่สถาบันคอมพิวเตอร์ดำเนินการ ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันฯ

๒. งานคลังและพัสดุ

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชีและพัสดุ ดังนี้

๒.๑ หน่วยการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรร ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ จากงบประมาณ เบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาและค่าตอบแทนต่างๆ เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน ค่าช่วยเหลือบุตร ฯลฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าบริการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานภายนอก จัดทำรายงานการรับจ่ายเงิน

๒.๒ หน่วยพัสดุ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ ให้มีสภาพใช้การได้ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด ตลอดจนการทำสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจ้างและปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. งานนโยบายและแผน
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงาน ด้านนโยบายและแผนกับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ของสถาบันฯ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งานนโยบายและแผน แบ่งเป็น ๓ หน่วยคือ

๓.๑ หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดทำแผน การปฏิบัติงานประจำปี และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของสถาบันฯ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปโดยเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน วิเคราะห์และจัดทำแผนกรอบอัตรากำลัง คำขอตั้งกรอบอัตรากำลังข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างงบรายได้ จัดทำแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ประจำปี รายงานผลการปฏิบัติงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส จัดทำแผนและผลการจ้างนักศึกษาช่วยงาน ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย จัดทำแผนรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (รายการครุภัณฑ์ ล่วงหน้า ๓ ปี) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ จัดทำโครงการการดำเนินงานประจำปี ติดตามผลการใช้งบประมาณ การของวดเงินงบประมาณ พร้อมทั้งวิเคราะห์และประสานการจัดระบบงานภายในสถาบันคอมพิเวตอร์

๓.๒ หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ของสถาบันคอมพิวเตอร์ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยฯ ศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยปัญหาของหน่วยงานในลักษณะของการวิจัยสถาบันฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประเมินผลงาน การวางแผน การพัฒนา และการประกันคุณภาพการศึกษา จัดระบบการเก็บข้อมูล และสถิติต่างๆ สำหรับใช้ประโยชน์ทางด้านการวางแผนจัดทำรายงานประจำปี และประสานงานด้านข้อมูลต่างๆ กับกองแผนงาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๓ หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับ งานวิจัยสถาบันกองแผนงาน สถาบันวิจัย และหน่วยวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อแสวงหาความร่วมมือ ในด้านการพัฒนาทางวิชาการส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาบุคลากรในรูปของทุนสนับสนุนการศึกษา การฝึกอบรมการวิจัย การดูงาน และการประชุมสัมมนาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนงาน ด้านวิชาการ วิเคราะห์ ประเมินโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือจากในประเทศและต่างประเทศ ประสานงานการจัดการประชุมสัมมนา นานาชาติที่มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันคอมพิวเตอร์เป็นเจ้าภาพ4. งานประกันคุณภาพการศึกษา

๔. งานประกันคุณภาพการศึกษา
มีหน้าที่ในการดำเนินการตามกลไกลนโยบายและ แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และสถาบันคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น ๒ หน่วยคือ

๔.๑ หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการประกัน คุณภาพการศึกษา ดำเนินการประสานงานระดับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก จัดทำและบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา แนะนำให้คำปรึกษา พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และดำเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

๔.๒ หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานและประสาน งานระดับการปฏิบัติการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก จัดส่งและรวบรวมแบบประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน ฝ่ายและศูนย์ ของสถาบันคอมพิวเตอร์ นำแบบประเมินผลไปประมวลผลและจัดส่งผลการประมวลผลให้สำนักงาน ฝ่ายและศูนย์ จัดทำการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันคอมพิวเตอร์

 

บุคลากร

 

ชื่อ-สกุล :นายวิทยา ทองอินทร์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ :หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสถาบันคอมพิวเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8811
e-mail :thongin@ru.ac.th

 

ชื่อ-สกุล :น.ส.ละม้าย มีศิลป์
ตำแหน่ง :บุคลากรชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ :

 • รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ
 • หัวหน้าหน่วยสารบรรณ
 • หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่

หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8812
e-mail :lamai@ru.ac.th

 

ชื่อ-สกุล :นางสาวพรปรียา มณีดำ
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
งานที่รับผิดชอบ :หน่วยสารบรรณ
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2216
e-mail :phonpeeya@ru.ac.th

 

ชื่อ-สกุล :นางสาวภวิตรา เล็กโป้
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
งานที่รับผิดชอบ :หน่วยสารบรรณ
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2216
e-mail :jiaranai@ru.ac.th

 

ชื่อ-สกุล :นายธีระพล ตางจงราช
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :หน่วยสารบรรณ
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2216
e-mail :thiraphon@ru.ac.th

 

ชื่อ-สกุล :นางชนิตา ปรึกษา
ตำแหน่ง :บุคลากรปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :หน่วยการเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8812
e-mail :chanita_s@ru.ac.th

ชื่อ-สกุล :นางมณี สะราคำ
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
งานที่รับผิดชอบ :หน่วยผลิตเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2219
e-mail :sar_manee@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :น.ส.กนกกาญจน์ ชวดสุวรรณ์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ : 
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 • หน่วยการเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2218
e-mail :kanokkan@ru.ac.th
   

 

ชื่อ-สกุล :นายปรีชา นุวรรณ์
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
งานที่รับผิดชอบ :หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2219
e-mail :nuw_preecha@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :นายศุภกิจ ฤทธิ์ทวี
ตำแหน่ง :ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน
งานที่รับผิดชอบ :หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2219
e-mail :suphakij@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :นายสมพงษ์ ผลทับทิม
ตำแหน่ง :ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
งานที่รับผิดชอบ :หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2219
e-mail :pho_sompong@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :นายมานพ ยี่อำพันธ์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยช่างทั่วไป
งานที่รับผิดชอบ :หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2219
e-mail :yee_manop@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :นายบุญเลิศ สวนม่วง
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
งานที่รับผิดชอบ :หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2270
e-mail :boonleart@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :นายทนง เพชรมณี
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถยนต์
งานที่รับผิดชอบ :หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2219
e-mail :thanong@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :นายสำเริง ดีปานแก้ว
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถยนต์
งานที่รับผิดชอบ :หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2219
e-mail :sumruang@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :นายทวีป ไตรต่อผล
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถยนต์
งานที่รับผิดชอบ :หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2270
e-mail :tra_taweep@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :นายองอาจ อ้นชะนา
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถยนต์
งานที่รับผิดชอบ :หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2270
e-mail :ongart@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :นายอิสระ บัวแก้ว
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถยนต์
งานที่รับผิดชอบ :หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2270
e-mail :aitsara@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :นางอารียา ทองอินทร์
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
งานที่รับผิดชอบ :หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์
 :02-310-8800 ต่อ 2218
e-mail :pom@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :น.ส.ศิริพร พรมมา
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :หน่วยการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2218
e-mail :p_siriporn@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :น.ส.กิ่งดาว ยี่ละหมัด
ตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :หน่วยพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2218
e-mail :kingdao@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :น.ส.นิภาพร ร่มรื่นบุญกิจ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :หน่วยพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2218
e-mail :nipaporn.r@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :นางญดา เชาวน์เจริญวุฒิ
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ :

 • หัวหน้างานนโยบายและแผน
 • หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
 • หน่วยวิเทศสัมพันธ์

หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2217
e-mail :siripaibul@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :น.ส.สกาวเดือน ภู่โต๊ะยา
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2217
e-mail :sakawduen@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :น.ส.พรทิพย์ สุทธิไสย
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :

 • รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
 • หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8813
e-mail :prontip_su@ru.ac.th

 

Contact Details

Computer Institute of Ramkhamhaeng University : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800, หมายเลขโทรสาร 02-3108810
Website : computer.ru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมในขณะนี้: 2
ผู้เข้าชมวันนี้: 128
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 114
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 343836