ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีหน้าที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง บุคคลทั่วไป และรับผิดชอบในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในคณะ สำนัก สถาบันต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย มีการแบ่งภาระงานออกเป็น ๕ งาน คือ

๑. งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไปให้บริการการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดูแลบำรุงรักษาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ตรวจสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดต่อประสานงาน เพื่อตรวจซ่อม บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เป็นแหล่งฝึกงานด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ

๒. งานบริการห้องฝึกอบรม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการห้องฝึกอบรมพร้อม เครื่องคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมห้องฝึกอบรมให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการตรวจสอบ จัดเตรียมอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกอบรมสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

๓. งานศึกษาและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม คุณลักษณะของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เป็นปัจจุบัน กำหนดออกแบบคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานสำรวจราคา ตลาดทั่วไปของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ในการจัดซื้อ-จัดจ้างของทางราชการทดสอบอุปกรณ์และกำหนดมาตรฐาน คอมพิวเตอร์

๔. งานผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการผลิตเครื่อง คอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์

๕. งานซ่อมและบำรุงรักษา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ แก้ไขและซ่อมบำรุง รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมการใช้งาน ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ

 

บุคลากร

 

 

ชื่อ-สกุล :นายอรุณ แย้มมณี
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ :หัวหน้าศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์
 :02-310-8856
e-mail :arun@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :นางธนวรรณ เกียรติดำรง
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8788
e-mail :tanawan@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :นายดำรง จำแนกวงษ์
ตำแหน่ง :ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
งานที่รับผิดชอบ :งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8788
e-mail :damrong@ru.ac.th

 


Contact Details

Computer Institute of Ramkhamhaeng University : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800, หมายเลขโทรสาร 02-3108810
Website : computer.ru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมในขณะนี้: 2
ผู้เข้าชมวันนี้: 128
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 114
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 343836