ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับให้การสนับสนุนด้านวิชาการ ดูแลจัดการด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน จัดทำโครงการฝึกอบรมและให้การสนับสนุนการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองการเรียน การสอน ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีการพัฒนางานทางด้านวิชาการ ส่งเสริมและให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมรวมทั้งประสานงานกับสาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติจังหวัดต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆของมหาวิทยาลัยฯ ให้ดำเนินการไปได้โดยสะดวก รวดเร็ว และบรรลุผลตามเป้าหมาย เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี จัดทำหลักสูตร ตำรา และเอกสารประกอบการสอน เพื่อใช้ในการฝึกอบรม ให้การบริการทางวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชน รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างเหมาะสม โดยจำแนกหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายวิชาการเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. งานสนับสนุนวิชาการ 
ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการศึกษาติดตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ส่งเสริม สนับสนุนด้านการฝึกอบรม รวมทั้งประสานงานกับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ และหน่วยงานต่าง ๆของมหาวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในส่วนกลาง จัดทำตำราทางคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีการพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการ ให้คำปรึกษาด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและบริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ

๒. งานบริการวิชาการและการเรียนการสอน (งานหลักสูตรและการสอน) 
ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองการเรียนการสอนได้ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานการฝึกอบรม โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชนโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดวิทยากรฝึกอบรมตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคคลทั่วไปให้ทันสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำแผนโครงการฝึกอบรมและกำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร ให้การสนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเมินผลการฝึกอบรม บริการให้คำปรึกษา แนะนำด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรีให้แก่ข้าราชการ ของมหาวิทยาลัย 

๓. งานด้านวิชาการ (งานผลิตเอกสาร /ตำรา) 
ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการผลิตเอกสาร/ตำราประกอบการฝึกอบรม ปรับปรุงเอกสาร/ ตำรา เพื่อใช้สำหรับการฝึกอบรม พัฒนาเทคนิคการฝึกอบรม เพื่อให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลในการเรียนรู้ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกด้านวิชาการต่าง ๆ เพื่อจัดส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในหน่วยให้มีความรู้ความสามารถ

 

บุคลากร

 

ชื่อ-สกุล :นางลัดดา กรวยเงิน
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
งานที่รับผิดชอบ :

  • รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
  • งานสนับสนุนวิชาการ

หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8816
e-mail :gru_ladda@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :น.ส.นัฐดา ชมภูศรี
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :

  • หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน
  • งานผลิตเอกสารและตำรา

หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8817
e-mail :nattada@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :น.ส.สุพินดา ชาติดำรงค์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :งานหลักสูตรและการสอน
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8818
e-mail :supinda@ru.ac.th

 


Contact Details

Computer Institute of Ramkhamhaeng University : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800, หมายเลขโทรสาร 02-3108810
Website : computer.ru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมในขณะนี้: 2
ผู้เข้าชมวันนี้: 128
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 114
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 343836