ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

          มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ จัดทำหลักสูตรและเค้าโครงร่างหลักสูตรการฝึกอบรม จัดทำโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาบุคลากร  จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒนางานทางด้านวิชาการ  โดยจำแนกหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายวิชาการเป็น 3 หน่วย ดังนี้

1. หน่วยสนับสนุนวิชาการและการวิจัย

1) ศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินผลโครงการต่างๆ และเพื่อการวิจัย

2) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีการพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการ

3) ให้คำปรึกษาทางวิชาการ เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ

4) จัดทำ หรือ รวบรวมเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อเป็นคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ
    สำหรับการดำเนินการวิจัยของสถาบันฯ

5) ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

2. หน่วยศึกษาและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

     1) ศึกษาเทคโนโลยีการฝึกอบรม เทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรม โดยการนำ
        เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการศึกษามาประยุกต์ใช้ เพื่อหาความจำเป็นในการฝึกอบรม

2) คัดเลือกหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลายตามความต้องการจัดฝึกอบรมหรือตามสถานการณ์ปัจจุบัน

3) พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเดิมให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถตอบสนอง
    ความต้องการและตรงตามเป้าหมายของการฝึกอบรม

4) จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

3. หน่วยพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม

1) ศึกษาและสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร

2) วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร

3) จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

4) ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

5) ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ

6) ดำเนินการประเมินผลและสรุปผลการฝึกอบรม

7) ดำเนินการติดตามผลและรายงานผลการฝึกอบรม

8) ให้คำปรึกษาและประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

บุคลากร

ชื่อ - สกุล:นางลัดดา กรวยเงิน
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
งานที่รับผิดชอบ:
  • รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
  • หน่วยสนับสนุนวิชาการและวิจัย
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8816
e-mail: gru_ladda@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:น.ส.นัฐดา ชมภูศรี
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
  • หน่วยศึกษาและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8817
e-mail: nattada@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:น.ส.สุพินดา ชาติดำรงค์
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
  • หน่วยพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8818
e-mail: supinda@ru.ac.th

Contact Details

Computer Institute of Ramkhamhaeng University : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800, หมายเลขโทรสาร 02-3108810
Website : computer.ru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมในขณะนี้: 3
ผู้เข้าชมวันนี้: 46
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 186
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 353774