ฝ่ายเตรียมและประมวลผลข้อมูล

ฝ่ายเตรียมและประมวลผลข้อมูล

มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการให้บริการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องอ่านเครื่อง หมาย (OpScan) ตรวจบันทึกข้อมูลปรนัย ประวัตินักศึกษา ประเมินผลการสอน ฯลฯ หรือเอกสารอื่นใดที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องอ่านเครื่องหมายแก่หน่วยงานภาย ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งให้บริการบันทึกข้อมูลเพื่อการประมวลผลแก่หน่วยงานภายนอกที่มาใช้ บริการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น ๔ งาน ดังนี้ 

๑. งานออกแบบข้อมูล 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการจะบันทึก ด้วยเครื่องอ่านเครื่องหมาย ออกแบบระบบข้อมูลและโปรแกรมสำหรับเครื่องอ่านเครื่องหมาย ออกแบบฟอร์มที่จะอ่านด้วยเครื่องอ่านเครื่องหมาย ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมสำหรับเครื่องอ่านเครื่องหมายให้สอดคล้องกับแบบฟอร์ม ที่มีการเปลี่ยนแปลง จัดฝึกอบรมการใช้ระบบโปรแกรมของเครื่องอ่านเครื่องหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ใน ฝ่ายฯ

๒. งานประมวลผลด้วยเครื่องอ่านเครื่องหมาย (Optical Mark Reader) 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา การตรวจบันทึกข้อสอบปรนัยกระบวนวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ การตรวจบันทึกข้อสอบอัตนัย กระบวนวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ให้บริการตรวจข้อสอบปรนัยแก่หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมถึงเอกชนที่มาใช้บริการ ประสานงานกับผู้แทนจำหน่วยในการบำรุงรักษาเครื่องอ่านเครื่องหมายตามเวลาที่ กำหนดเมื่อมีเหตุขัดข้องให้รีบมาดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว รวบรวมปริมาณการตรวจบันทึกข้อมูล

๓. งานเตรียมและบันทึกข้อมูล
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำตารางตรวจข้อสอบปรนัยให้ทุกคณะ จัดตารางเวลาสำหรับการนัดหมายการใช้เครื่องอ่านเครื่องหมาย

๔. งานทะเบียน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการของฝ่าย การลงทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ในฝ่ายฯ ควบคุมดูแลวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีจำนวนเพียงพอ ประสานงานกับหน่วยงานที่มาใช้บริการ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการประมวลผล

 

บุคลากร

 

ชื่อ-สกุล :นายกิตติ เพ็ชรดี
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
งานที่รับผิดชอบ :หัวหน้าฝ่ายเตรียมและประมวลผลข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์
 :02-310-8820
e-mail :kitti@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :น.ส.ณฐนนท ทองกิ่ง
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ :งานประมวลผลด้วยเครื่องอ่านเครื่องหมาย
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8820
e-mail :nathanon@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :น.ส.ชิดชนก ชะนะภัย
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :งานเตรียมและบันทึกข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8820
e-mail :chidchanok@ru.ac.th

 

Contact Details

Computer Institute of Ramkhamhaeng University : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800, หมายเลขโทรสาร 02-3108810
Website : computer.ru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมในขณะนี้: 2
ผู้เข้าชมวันนี้: 128
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 114
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 343836