ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนา

ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนา

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานวิเคราะห์และออกแบบ งานพัฒนาโปรแกรมระบบงานมาตรฐานระบบสารสนเทศ งานสนับสนุนการใช้ระบบ ซึ่งฝ่ายได้วิเคราะห์ระบบ และพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ กับงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่นำไปใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ศึกษาอยู่ที่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาระบบงานตามที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอกต้องการตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีหน้าที่ตามการจัดโครงสร้างของฝ่ายทั้ง ๔ งาน ดังนี้

๑. งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and System DesignDivision) 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาขั้น ตอนการดำเนินงานของระบบงาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ระบบงาน ศึกษาวัตถุประสงค์เป้าหมายและปัญหาของระบบงานเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไข รวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขของระบบเก่าและกำหนดความต้องการของระบบใหม่ วิเคราะห์ระบบงานใหม่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับเทคโนโลยี ปัจจุบันโดยใช้แบบจำลองข้อมูล ออกแบบการทำงานระบบงานใหม่ ออกแบบข้อมูลและรายงาน ออกแบบ User Interface ออกแบบฐานข้อมูล กำหนดสิทธิในการใช้งานระบบ กำหนด Hardware ที่ใช้ในระบบ

๒. งานพัฒนาโปรแกรม (Development and Design Program Division)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมจากที่ ออกแบบมา จัดทำเอกสารประกอบ โปรแกรมเพื่อประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน และการบำรุงรักษา ออกแบบวิธีการทดสอบโปรแกรมในส่วนข้อมูลนำเข้าและรายงานผลการตรวจสอบ แก้ไขโปรแกรมเมื่อพบความผิดพลาดหรือเมื่อต้องการเพิ่มความต้องการใหม่ กำหนดขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระบบและโปรแกรมจัดทำคู่มือ การติดตั้งระบบ คู่มือการบำรุงรักษาและคู่มือการใช้งานระบบ

๓. งานมาตรฐานระบบสารสนเทศ (Information System Standard Division)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานระเบียบ วิธีสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน กำหนดมาตรฐานระเบียบวิธีสำหรับการพัฒนาโปรแกรม กำหนดมาตรฐานคู่มือระบบ ศึกษาซอฟต์แวร์มาตรฐานสำหรับการพัฒนาระบบ ประสานงานการประกันคุณภาพฝ่าย ให้คำปรึกษาและบริการสารสนเทศ รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวบรวมและเผยแพร่ระบบงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ทบทวนเอกสารระบบงานสารสนเทศ

๔. งานบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้ระบบงาน (Maintenance and Support System Division) 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบและ โปรแกรม ติดตั้งระบบงาน ฝึกอบรมผู้ใช้ระบบงาน ผลิตคู่มือการปฏิบัติงาน บริการผู้ใช้ระบบงาน ตรวจสอบและควบคุมระบบงาน ติดตามและประเมินผลระบบงาน จัดทำทะเบียนระบบงาน ประมวลผลข้อมูลพิเศษ จัดทำทะเบียนรับ - ส่ง เอกสาร จัดเก็บและบริหารงานเอกสารต่าง ๆ ภายในฝ่าย

 

บุคลากร

 

ชื่อ-สกุล :นางสุวิมล ศุขเกษม
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
งานที่รับผิดชอบ :

  • รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนา
  • หัวหน้างานวิเคราะห์และออกแบบระบบ

หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8826
e-mail :ssuvimol@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :นางสมปราถนา อุ่นพิกุล
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2234
e-mail :sompratt@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :น.ส.พุธนา เขมานุสรณ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2233
e-mail :puttana@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :น.ส.สุนันท์ ไทยพาณิชย์
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2232
e-mail :tha_sunun@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :น.ส.บุษศรินทร์ ร่มรื่นบุญกิจ
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
งานที่รับผิดชอบ :หัวหน้างานพัฒนาโปรแกรม
หมายเลขโทรศัพท์
 :02-310-8825
e-mail :budsarin@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :นายภัทรพล บุญยงค์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ :งานพัฒนาโปรแกรม
หมายเลขโทรศัพท์ :02-3108829
e-mail :pattarapol@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :นายสถาพร บรรลือทรัพย์
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :งานพัฒนาโปรแกรม
หมายเลขโทรศัพท์ :02-3108828
e-mail :satapornjsp@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :น.ส.อังคณา เพชรดี
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :งานพัฒนาโปรแกรม
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8825
e-mail :benz_ze@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :น.ส.ญานิกา ทวีพงศ์ศักดิ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :งานพัฒนาโปรแกรม
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2234
e-mail :yanika@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :นางรัชนี รอดเชื้อ
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
งานที่รับผิดชอบ :หัวหน้างานบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้ระบบงาน
หมายเลขโทรศัพท์
 :02-310-8827
e-mail :od_rachanee@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :น.ส.รังสิมา รุ่งนิ่ม
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :งานบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้ระบบงาน
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8827
e-mail :rangsima@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :นายศุภชัย มณีนพ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :งานบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้ระบบงาน
หมายเลขโทรศัพท์ :02-3108800 ต่อ 2235
e-mail :supachai@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :นางสาวจิตต์วัฒนา แก้วเล็ก
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :งานบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้ระบบงาน
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2231
e-mail :Jitwattana@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :นายนิพพิชฌน์ อ่อนหิรัญ
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :งานบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้ระบบงาน
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8800 ต่อ 2231
e-mail :nippitch@ru.ac.th
   

 

ชื่อ-สกุล :นายอดิเทพ บุตราช
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :งานมาตรฐานระบบสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ :02-3108800 ต่อ 2235
e-mail :adithep@ru.ac.th

  •  

Contact Details

Computer Institute of Ramkhamhaeng University : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800, หมายเลขโทรสาร 02-3108810
Website : computer.ru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมในขณะนี้: 2
ผู้เข้าชมวันนี้: 128
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 114
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 343836