ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายปฏิบัติการ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ (๑) งานจัดระบบงานในห้องเครื่อง (๒) งานควบคุมเครื่อง (๓) งานประมวลผลข้อมูล และ (๔) งานบริหารจัดการข้อมูล

๑. งานจัดระบบงานในห้องเครื่อง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานการ ปฏิบัติงานของฝ่าย บริการ User ที่ใช้บริการห้อง Terminal และ Printer ให้คำแนะนำในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ร่วมพิจารณาการจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

๒. งานควบคุมเครื่อง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของ เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ INPUT และOUTPUT ของงานที่ดำเนินการ ติดต่อประสานงานกับผู้แทนจำหน่าย ทำการทดสอบและบำรุงรักษาตามตารางเวลาที่กำหนด เมื่อเกิดเหตุขัดข้องให้เร่งดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมแซมโดยเร็ว

๓. งานประมวลผลข้อมูล
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการและสนับสนุน ระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลข้อมูลนักศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค บริการข้อมูลข่าวสารด้วยระบบ Barcode จัดทำรายงานต่าง ๆให้กับผู้ใช้บริการ ประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล

๔. งานบริหารจัดการข้อมูล
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ Back Up ข้อมูลเพื่อสำรองไว้ใช้งาน การจัดเก็บข้อมูลที่สำรองเพื่อให้สะดวกในการค้นหาใช้งาน ควบคุมดูแลรักษา วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

บุคลากร

ชื่อ-สกุล :นายจักราวุธ แตงเจริญ
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
งานที่รับผิดชอบ :

  • รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
  • หัวหน้างานจัดระบบงานในห้องเครื่อง
  • หัวหน้างานควบคุมเครื่อง
  • หัวหน้างานประมวลผลข้อมูล
  • หัวหน้างานบริหารจัดการข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8830-1
e-mail :tjakrawut@ru.ac.th

   

ชื่อ-สกุล :นายสุเทพ กนกสิงห์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :

  • งานจัดระบบงานในห้องเครื่อง
  • งานบริหารจัดการข้อมูล
  • งานประมวลผลข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8830-1
e-mail :sutep@ru.ac.th

 


Contact Details

Computer Institute of Ramkhamhaeng University : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800, หมายเลขโทรสาร 02-3108810
Website : computer.ru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมในขณะนี้: 2
ผู้เข้าชมวันนี้: 128
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 114
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 343836