ฝ่ายจัดระบบ

ฝ่ายจัดระบบ

มีหน้าที่รับผิดชอบงานในลักษณะการศึกษา การวางแผน การวิเคราะห์ ออกแบบ การจัดหา การพัฒนาโปรแกรมการจัดระบบการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การดูแล การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์หลักให้เหมาะสมกับงาน ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งงานออกเป็น ๔ งาน คือ (๑) งานบริหารจัดการโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ (๒) งานบริหารจัดการฐานข้อมูล (๓) งานบริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสารและ (๔) งานระบบลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท์

๑. งานบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำงานของ ระบบคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายตรวจสอบความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์ในด้าน Queue Management, Disk System, Memory System, CPU System, Process Management บริหารและจัดการทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์แบบ Multi-system ในการทำงานร่วมกันทั้งระบบ วิเคราะห์ปัญหาและข้อผิดพลาดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น บริหารจัดการการสำรองข้อมูลและโปรแกรมระบบ ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ ตรวจสอบและวางแผนป้องกันผู้บุกรุก วางแผนและพัฒนาการขยายระบบคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์และศึกษาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับกับการวางแผนและการพัฒนาใน อนาคต

๒. งานเทคนิคและควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ใช้งาน และกำหนดขอบเขตการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ บริหารและจัดการการใช้และให้บริการพื้นที่ของ Disk ตรวจสอบ Process ที่มีลักษณะผิดปกติ แก้ไขและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบประวัติการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์สถานภาพของแฟ้มข้อมูลและแก้ไขให้อยู่ในสภาวะปกติ วิเคราะห์ปัญหาและข้อผิดพลาดในการใช้งานของผู้ใช้เป็นรายกรณี ให้คำปรึกษาในการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดปัญหากับแฟ้มข้อมูลหลักที่ขึ้น ทะเบียน ตรวจสอบและปรับสถานะภาพการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ (Tuning) ให้เหมาะสมกับการใช้งานระบบ

๓. งานจัดการฐานข้อมูล
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผนการจัดการพื้นที่เพื่อการจัดเก็บข้อมูลและรองรับการขยายงานในอนาคต ขึ้นทะเบียนผู้ใช้งานและกำหนดขอบเขตการใช้งานฐานข้อมูล ตรวจสอบฐานข้อมูลให้อยู่ในสภาวะเหมาะสมต่อการใช้งานและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การทำงานของฐานข้อมูล จัดโครงสร้างฐานข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้งาน ตรวจสอบประวัติการใช้งานฐานข้อมูล บริหารจัดการสำรองข้อมูลและแฟ้มข้อมูลควบคุมเพื่อป้องกันความเสียหายของฐาน ข้อมูล ประสานงานและให้คำปรึกษาในการใช้ฐานข้อมูลและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้งาน พัฒนาชุดคำสั่งควบคุมการใช้งานของฐานข้อมูล ตรวจสอบและปรับสถานะภาพการทำงานของฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งาน (Tuning) บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล

๔. งานบริหารจัดการระบบข่าวสารข้อมูลทางโทรศัพท์
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ ข้อมูลข่าวสารข้อมูลทางโทรศัพท์ทางด้านHardware, Software, Application พัฒนาชุดคำสั่งควบคุมและการให้บริการของระบบ วิเคราะห์และพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท์ บริหารจัดการและบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาของระบบ วางแผนพัฒนาเทคโนโลยีระบบให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์

 

บุคลากร

 

 

ชื่อ-สกุล :นางอนันตภรณ์ ภูริพันธ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
งานที่รับผิดชอบ :

  • รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายจัดระบบ
  • หัวหน้างานจัดการฐานข้อมูล
  • หัวหน้างานบริหารจัดการระบบข่าวสารข้อมูลทางโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-310-8840,02-310-8843
e-mail :anantaporn@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :นายจิรศักดิ์ พรอัครพันธุ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :

  • งานจัดการฐานข้อมูล
  • งานบริหารจัดการระบบข่าวสารข้อมูลทางโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8844
e-mail :jirasak_por@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :นายคมกล้า สวนปาน
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :งานจัดการฐานข้อมูล

  • งานจัดการฐานข้อมูล
  • งานบริหารจัดการระบบข่าวสารข้อมูลทางโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8842
e-mail :khomkla@ru.ac.th

 

Contact Details

Computer Institute of Ramkhamhaeng University : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800, หมายเลขโทรสาร 02-3108810
Website : computer.ru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมในขณะนี้: 2
ผู้เข้าชมวันนี้: 128
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 114
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 343836