ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม งานบริการการเรียนการสอนและการดำเนินการจัดฝึกอบรม งานซ่อมและบำรุงรักษา เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบนโยบายของสถาบันคอมพิวเตอร์ และของมหาวิทยาลัยฯ ได้เป็นอย่างดี ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จึงจำแนกงานของศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้

 

๑. งานบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ศึกษา Software ที่ทันสมัย จากแหล่ง ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาดำเนินการติดตั้งใช้งานในการจัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และบุคคลทั่วไป บริหารจัดการโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ที่จัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย ตามหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ และคัดเลือกหลักสูตรจากการกำหนดและพัฒนาจากฝ่ายวิชาการ โดยปรับกระบวนทัศน์ให้เหมาะสม กับความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรต่าง ๆ ให้กับบุคคลทั่วไป และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำแผนดำเนินการ และกำหนดปฏิทินการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หลัก สูตร “การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน” ระดับต้นและระดับกลางให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประสานงานกับฝ่ายวิชาการฯ เพื่อคัดเลือกหลักสูตรที่ฝ่ายวิชาการกำหนดและพัฒนา มาดำเนินการในการจัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ดำเนินการเชิญวิทยากร และคัดเลือกสรรหา ผู้ช่วยวิทยากรสำหรับโครงการฝึกอบรมในแต่ละโครงการ และดำเนินการคัดเลือก สรรหา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาช่วยงานของโครงการฝึกอบรมต่างๆ ประสานงานด้านประเมินผลการจัดฝึกอบรมในโครงการต่าง ๆ เพื่อนำผลการประเมิน มาดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมยิ่ง ขึ้น

๒. งานบริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา บุคคลทั่วไป และบริการให้คำปรึกษา ในด้านโปรแกรมการใช้งาน และด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับผู้ที่มีปัญหาการใช้งาน และผู้ที่สนใจ ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ให้กับบุคคลทั่วไป ประสานงานและร่วมดำเนินการ ในการจัดฝึกอบรม และสนับสนุนการเรียนการสอนในวิชา ที่คณะต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอน ร่วมดำเนินการในการจัดฝึกอบรม และการเรียนการสอนกับหน่วยงาน ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ใช้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ในการดำเนินการจัดฝึกอบรม จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ดำเนินการจัดฝึกอบรม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่สมัคร เข้ารับการฝึกอบรม ประสานงานตรวจสอบบัญชีเบิกจ่ายค่าตอบแทน วิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร และนักศึกษาช่วยงานโครงการฝึกอบรม พัฒนาเว็บไซต์ ของศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการจัดฝึกอบรมและให้บริการข่าว สารข้อมูลวิชาการในด้านต่าง ๆ

 

บุคลากร

ชื่อ-สกุล :นายพงษ์ศักดิ์ เสมรสุวรรณ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ :

  • รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • หัวหน้างานบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
  • หัวหน้างานบริการการเรียนการสอนและฝึกอบรม

หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8851,02-310-8853
e-mail :pongsak@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :นายก่อพงศ์ เมืองสมุทร
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :งานบริการการเรียนการสอนและฝึกอบรม
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8853
e-mail :korpong@ru.ac.th

   

 

ชื่อ-สกุล :นายณัฐพันธ์ มีมุข
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :งานบริการการเรียนการสอนและฝึกอบรม
หมายเลขโทรศัพท์ :02-310-8851
e-mail :nathaphan@ru.ac.th

 


Contact Details

Computer Institute of Ramkhamhaeng University : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800, หมายเลขโทรสาร 02-3108810
Website : computer.ru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมในขณะนี้: 2
ผู้เข้าชมวันนี้: 128
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 114
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 343836