สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ สำนักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงานกลางภายในสถาบันคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ (๑) งานบริหารและธุรการ (๒) งานคลังและพัสดุ (๓) งานนโยบายและแผน และ...

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับให้การสนับสนุนด้านวิชาการ ดูแลจัดการด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน จัดทำโครงการฝึกอบรมและให้การสนับสนุนการฝึกอบรมร...

ฝ่ายเตรียมข้อมูลและบริการ

ฝ่ายเตรียมข้อมูลและบริการ

ฝ่ายเตรียมข้อมูลและบริการ มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการให้บริการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องอ่านเครื่อง หมาย (OpScan) ตรวจบันทึกข้อมูลปรนัย ประวัตินักศึกษา ประเมินผลการสอน ฯลฯ หรือเอกสาร...

ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนา

ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนา

ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนา มีหน้าที่รับผิดชอบ งานวิเคราะห์และออกแบบ งานพัฒนาโปรแกรมระบบงานมาตรฐานระบบสารสนเทศ งานสนับสนุนการใช้ระบบ ซึ่งฝ่ายได้วิเคราะห์ระบบ และพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ ก...

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ (๑) งานจัดระบบงานในห้องเครื่อง (๒) งานควบคุมเครื่อง (๓) งานประมวลผลข้อมูล และ (๔) งานบริหารจัดการข้อมูล ๑. งานจัดระบบงานในห้องเครื่อง ปฏ...

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น (๑) งานวิศวกรรมเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม (๒) งานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ (๓) งานวิศวกรรม...

ฝ่ายจัดระบบ

ฝ่ายจัดระบบ

ฝ่ายจัดระบบ มีหน้าที่รับผิดชอบงานในลักษณะการศึกษา การวางแผน การวิเคราะห์ ออกแบบ การจัดหา การพัฒนาโปรแกรมการจัดระบบการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การดูแล การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา การปรับป...

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ วางแผน ติดตั้ง ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อให้การบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถดำเนินงา...

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม งานบริการการเรียนการสอนและการดำเนินการจัดฝึกอบรม งานซ่อมและบำรุงรักษา เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ปฏ...

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง บุคคลทั่วไป และรับผิดชอบในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในคณะ สำนั...

ติดต่อเรา

282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800
หมายเลขโทรสาร : 02-3108810

แผนที่

© 2016 Computer Institute of Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved. Designed By Computer Institute of Ramkhamhaeng University.

Search

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 24

All 297865

Currently are 25 guests and no members online