ประวัติความเป็นมา

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

ใน ปี พ.ศ. 2515 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดตั้งหน่วยงานคอมพิวเตอร์ขึ้นมีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่ง ในสังกัด สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ในปี พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุมครั้งที่ 9/2530 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2530 วาระที่ 4.16 ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ 1265/2530 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2530 ให้สถาบันบริการคอมพิวเตอร์เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยแยกอิสระจากสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล และขึ้นตรงต่ออธิการบดี สถาบันบริการคอมพิวเตอร์จึง ได้ดำเนินการเป็นการภายใน

ในฐานะเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เทียบเท่าคณะ/สำนัก ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2533 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2533 วาระที่ 4.18 มีมติให้สถาบันบริการคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันคอมพิวเตอร์” และได้รับการพิจารณาจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)

ตามหนังสือที่ ทม 0204/25297 ลงวันที่ 19 กันยายน 2533 ในปี พ.ศ. 2535 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2535 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 98 วันที่ 18 กันยายน 2535

ติดต่อเรา

282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800
หมายเลขโทรสาร : 02-3108810

แผนที่

© 2016 Computer Institute of Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved. Designed By Computer Institute of Ramkhamhaeng University.

Search

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 24

All 297865

Currently are 24 guests and no members online