Displaying 1-23 of 1 result.
No.ชื่อ    
 
 
 
 
1แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว6 
2แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา5 
3แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน8 
4แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง4 
5แบบใบลาไปประกอบพิธฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย4 
6แบบใบลาอุปสมบท4 
7แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย4 
8แบบสำรวจความต้องเข้าร่วมการพัฒนาบุคคลากร สถาบันคอมพิวเตอร์4 
9แบบกำหนดภาระงาน ( Job Description Form )3 
10แบบฟอร์มแจ้งซ่อมบำรุง2 
11แบบฟอร์มใช้ห้องประชุมและห้องบรรยายสถาบันคอมพิวเตอร์2 
12แบบฟอร์มใบอนุญาตใช้รถยนต์ (ในเขตกรุงเทพ)4 
13แบบฟอร์มใบอนุญาตใช้รถยนต์ (ไปต่างจังหวัด)3 
14แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร สถาบันคอมพิวเตอร์3 
15แบบฟอร์มการเบิกเงิน ข้าราชการ ค่าการศึกษาบุตร (พิมพ์ หน้า-หลัง)3 
16แบบฟอร์มการเบิกเงิน ข้าราชการ ค่ารักษาพยาบาล (พิมพ์ หน้า-หลัง)2 
17แบบฟอร์มการเบิกเงิน ลูกจ้างงบรายได้ ค่ารักษาพยาบาล (พิมพ์ หน้า-หลัง)2 
18แบบฟอร์มการเบิกเงิน ลูกจ้างงบรายได้ ค่าการศึกษาบุตร (พิมพ์ หน้า-หลัง)3 
19แบบฟอร์มการเบิกเงิน พนักงานมหาวิทยาลัยค่าการศึกษาบุตร (พิมพ์ หน้า-หลัง)2 
20แบบฟอร์มการเบิกเงิน พนักงานมหาวิทยาลัยค่ารักษาพยาบาล (พิมพ์ หน้า-หลัง)3 
21แบบฟอร์มขอดำเนินการจัดจ้างซ่อม3 
22แบบฟอร์มขอดำเนินการจัดหาพัสดุ (ซื้อ)2 
23ใบลาพักผ่อน(สำหรับผู้ลาไปต่างประเทศ)1 

Contact Details

Computer Institute of Ramkhamhaeng University : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800, หมายเลขโทรสาร 02-3108810
Website : computer.ru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมในขณะนี้: 9
ผู้เข้าชมวันนี้: 36
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 402
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 308910