Displaying 1-23 of 1 result.
No.ชื่อ    
 
 
 
 
1แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว81 
2แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา53 
3แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน87 
4แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง48 
5แบบใบลาไปประกอบพิธฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย45 
6แบบใบลาอุปสมบท45 
7แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย45 
8แบบสำรวจความต้องเข้าร่วมการพัฒนาบุคคลากร สถาบันคอมพิวเตอร์41 
9แบบกำหนดภาระงาน ( Job Description Form )50 
10แบบฟอร์มแจ้งซ่อมบำรุง51 
11แบบฟอร์มใช้ห้องประชุมและห้องบรรยายสถาบันคอมพิวเตอร์62 
12แบบฟอร์มใบอนุญาตใช้รถยนต์ (ในเขตกรุงเทพ)51 
13แบบฟอร์มใบอนุญาตใช้รถยนต์ (ไปต่างจังหวัด)42 
14แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร สถาบันคอมพิวเตอร์65 
15แบบฟอร์มการเบิกเงิน ข้าราชการ ค่าการศึกษาบุตร (พิมพ์ หน้า-หลัง)63 
16แบบฟอร์มการเบิกเงิน ข้าราชการ ค่ารักษาพยาบาล (พิมพ์ หน้า-หลัง)48 
17แบบฟอร์มการเบิกเงิน ลูกจ้างงบรายได้ ค่ารักษาพยาบาล (พิมพ์ หน้า-หลัง)61 
18แบบฟอร์มการเบิกเงิน ลูกจ้างงบรายได้ ค่าการศึกษาบุตร (พิมพ์ หน้า-หลัง)53 
19แบบฟอร์มการเบิกเงิน พนักงานมหาวิทยาลัยค่าการศึกษาบุตร (พิมพ์ หน้า-หลัง)63 
20แบบฟอร์มการเบิกเงิน พนักงานมหาวิทยาลัยค่ารักษาพยาบาล (พิมพ์ หน้า-หลัง)57 
21แบบฟอร์มขอดำเนินการจัดจ้างซ่อม54 
22แบบฟอร์มขอดำเนินการจัดหาพัสดุ (ซื้อ)45 
23ใบลาพักผ่อน(สำหรับผู้ลาไปต่างประเทศ)48 

Contact Details

Computer Institute of Ramkhamhaeng University : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800, หมายเลขโทรสาร 02-3108810
Website : computer.ru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมในขณะนี้: 4
ผู้เข้าชมวันนี้: 43
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 148
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 328120