Displaying 1-23 of 1 result.
No.ชื่อ    
 
 
 
 
1แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว53 
2แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา31 
3แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน53 
4แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง30 
5แบบใบลาไปประกอบพิธฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย27 
6แบบใบลาอุปสมบท29 
7แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย31 
8แบบสำรวจความต้องเข้าร่วมการพัฒนาบุคคลากร สถาบันคอมพิวเตอร์26 
9แบบกำหนดภาระงาน ( Job Description Form )30 
10แบบฟอร์มแจ้งซ่อมบำรุง32 
11แบบฟอร์มใช้ห้องประชุมและห้องบรรยายสถาบันคอมพิวเตอร์33 
12แบบฟอร์มใบอนุญาตใช้รถยนต์ (ในเขตกรุงเทพ)30 
13แบบฟอร์มใบอนุญาตใช้รถยนต์ (ไปต่างจังหวัด)22 
14แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร สถาบันคอมพิวเตอร์31 
15แบบฟอร์มการเบิกเงิน ข้าราชการ ค่าการศึกษาบุตร (พิมพ์ หน้า-หลัง)37 
16แบบฟอร์มการเบิกเงิน ข้าราชการ ค่ารักษาพยาบาล (พิมพ์ หน้า-หลัง)25 
17แบบฟอร์มการเบิกเงิน ลูกจ้างงบรายได้ ค่ารักษาพยาบาล (พิมพ์ หน้า-หลัง)34 
18แบบฟอร์มการเบิกเงิน ลูกจ้างงบรายได้ ค่าการศึกษาบุตร (พิมพ์ หน้า-หลัง)27 
19แบบฟอร์มการเบิกเงิน พนักงานมหาวิทยาลัยค่าการศึกษาบุตร (พิมพ์ หน้า-หลัง)32 
20แบบฟอร์มการเบิกเงิน พนักงานมหาวิทยาลัยค่ารักษาพยาบาล (พิมพ์ หน้า-หลัง)29 
21แบบฟอร์มขอดำเนินการจัดจ้างซ่อม34 
22แบบฟอร์มขอดำเนินการจัดหาพัสดุ (ซื้อ)26 
23ใบลาพักผ่อน(สำหรับผู้ลาไปต่างประเทศ)27 

Contact Details

Computer Institute of Ramkhamhaeng University : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800, หมายเลขโทรสาร 02-3108810
Website : computer.ru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมในขณะนี้: 6
ผู้เข้าชมวันนี้: 9
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 141
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 320086