ปรัชญา : สร้างสรรค์ พัฒนา ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี ปณิธาน : มุ่งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปประยุกต์กับงานอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีความรู้คู่คุณธรรม

Displaying 1-1 of 1 result.

สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรม "การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติฯ"

สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรม "การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติฯ" ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง....

อ่านรายละเอียด »ปีที่ 8 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2557


ประจำเดือน กรกฏาคม 2557

อ่านรายละเอียด »

ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2557


ประจำเดือน มิถุนายน 2557

อ่านรายละเอียด »


รายงานประจำปี สถาบันคอมพิวเตอร์ 2555


รายงานประจำปี 2555 สถาบันคอมพิวเตอร์ เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานของสถาบันคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการตลอดระยะเวลา 1 ปีงบประมาณที่ผ่านมา

อ่านรายละเอียด »