ปรัชญา : สร้างสรรค์ พัฒนา ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี ปณิธาน : มุ่งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปประยุกต์กับงานอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีความรู้คู่คุณธรรม

Displaying 1-1 of 1 result.

เรื่องน่ารู้ กฎหมายด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอื้อน ปิ่นเงิน ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง      ....

อ่านรายละเอียด »
รายงานประจำปี สถาบันคอมพิวเตอร์ 2556


รายงานประจำปี 2556 สถาบันคอมพิวเตอร์ เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานของสถาบันคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการตลอดระยะเวลา 1 ปีงบประมาณที่ผ่านมา

อ่านรายละเอียด »
Social Bar>>