แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ