Alibaba Cloud โชว์การ Live Streaming วิดีโอ 8K ได้สำเร็จ ระบุ CDN ของ Alibaba Cloud รองรับได้ทั่วโลกแล้ว

Alibaba Cloud ได้ทำการทดสอบ Live Streaming วิดีโอขนาด 8K เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ Alibaba Cloud ในการตอบรับต่อตลาดด้าน Media ในอนาคต

 

Credit: Alibaba Cloud

 

การ Live Stream ครั้งนี้เกิดขึ้นในงาน Alibaba Cloud Computing Conference ซึ่งอยู่ห่างจากสาขาใหญ่ของ Alibaba ใน Hangzhou ถึง 1,300 กิโลเมตร โดยระบบโทรทัศน์ที่สามารถรองรับภาพระดับ 8K ได้นี้จะยังต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 1 ปีกว่าจะเปิดตัวสู่ตลาด ซึ่งในการทดสอบนี้ทาง Alibaba Cloud ต้องทำการพัฒนา Software ของตนเองขึ้นมาเพื่อทำการ Streaming และการแสดงผลเองทั้งหมด

ปัจจุบัน Alibaba Cloud นี้มี Content Delivery Network (CDN) ทั้งหมดด้วยกัน 1,300 Node ทั่วโลก และทุก Node ตอนนี้ก็มีความสามารถในการทำ 8K Live Streaming ได้แล้ว

วิดีโอระดับ 8K นี้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย และที่ผ่านมาก็มีทีมแพทย์ในญี่ปุ่นที่ใช้อุปกรณ์แสดงภาพระดับ 8K เพื่อช่วยในการผ่าตัดมาแล้ว ซึ่งความสามารถในการทำ 8K Live Streaming ได้นี้ก็อาจสร้างความเป็นไปได้ในการผ่าตัดระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

 

ที่มา: http://www.alizila.com/alibaba-cloud-hosts-worlds-first-internet-livestream-in-8k/

CR:https://www.techtalkthai.com/alibaba-cloud-streams-8k-video/

View : 429