Page 10 - Annual Report 2010
P. 10

การพฒั นาระบบเครือขา่ ย

             ระบบเครอื ข่ายสอ่ื สารไรส้ ายภายนอกอาคาร
   ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในทุกๆ กิจกรรมขององค์กรและเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุก
คนของมหาวิทยาลัย การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีประกอบไปด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
เครือข่ายการสอ่ื สาร จึงเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกระบวนการในการบริหารและการพัฒนาระบบ
การจดั การศกึ ษาของมหาวทิ ยาลัยให้ทนั สมัย
   โครงสร้างของระบบเครือข่ายส่ือสารคอมพิวเตอร์ โดยความดูแลรับผิดชอบของฝ่ายวิศวกรรม จึงได้มี
การพัฒนาโครงสร้างระบบเครือข่าย และการให้บริการระบบเครือข่ายส่ือสาร มาอย่างต่อเน่ือง โดยหน่ึงในการ
พัฒนาโครงสร้างของระบบเครือข่ายสื่อสาร ได้รวมถึงระบบเครือข่ายส่ือสารไร้สายภายนอกอาคาร (Outdoor
Wireless Network) ซึ่งปัจจุบันภายในมหาวิทยาลัยได้ติดต้ังระบบเครือข่ายสื่อสารไร้สายภายนอกอาคาร โดย
ติดต้ังอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Outdoor Wireless Access Point) ไปแล้วทั้งส้ิน ๒๔ จุด (ตาม
แผนผังจดุ ตดิ ตั้งอุปกรณ์เครือขา่ ยสอื่ สารไรส้ าย แบบภายนอกอาคาร ตามสญั ลกั ษณส์ นี ้าเงนิ )
   ฝ่ายวิศวกรรมได้ดาเนินการประสานงานติดต้ังอุปกรณ์ระบบเครือข่ายส่ือสารไร้สาย แบบภายนอก
อาคารอีกจานวน ๑๖ จุด (ตามแผนผังจุดติดตั้งอุปกรณ์ฯ สัญลักษณ์สีแดง) จึงสามารถขยายพ้ืนที่การให้บริการ
ครอบคลุมทั่วท้ังมหาวิทยาลัย เพื่อให้ระบบเครือข่ายส่ือสารคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยจะ
ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการระบบ
เครอื ขา่ ยสอื่ สารต่อไป

รายงานประจาปี ๒๕๕๓                                         ๕
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15