Page 6 - Annual Report 2010
P. 6

วิสัยทศั น์

สถาบันคอมพิวเตอร์ เป็นองค์กรแหง่ การเรียนรู้ ที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวตั กรรม

   พันธกจิ

  ๑. จัดให้มีระบบสารสนเทศ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคลอ้ งกบั แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย

  ๒. จัดให้มีการบรกิ ารทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศกึ ษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
และบคุ คลภายนอก

  ๓. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High
Performance Organization)

  ๔. จัดองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) สร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน การวจิ ัย และการบริหารจดั การของมหาวทิ ยาลยั

 ยทุ ธศาสตร์

  ๑. การพัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่อื สารท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย

  ๒. การบริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
บคุ คลภายนอก

  ๓. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High
Performance Organization)

  ๔. การปรับองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) มีนวัตกรรมที่สนับสนุน
การจดั การเรียนการสอน การวจิ ยั และการบริหารจดั การของมหาวิทยาลยั

รายงานประจาปี ๒๕๕๓                                        ๑
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11