Page 2 - Annual Report 2010
P. 2

คำนำ

   การจัดทารายงานประจาปี ๒๕๕๓ น้ี งานนโยบายและแผน สานักงานเลขานุการ สถาบัน
คอมพวิ เตอร์ ไดร้ วบรวมขอ้ มลู และผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงานในสถาบันคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน การปรับปรุงแผนงาน การกาหนดแนวทางหรือการกาหนด
แนวนโยบายในการบรหิ ารงานให้เป็นไปตามวตั ถุประสงค์ของสถาบนั คอมพวิ เตอรต์ อ่ ไป

   คณะผู้จัดทา ขอขอบคุณท่านผู้อานวยการสถาบันคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดาเนินงาน
สถาบันคอมพิวเตอร์ ที่ให้คาปรึกษา ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือในเรื่อง
ข้อมลู หากมีข้อบกพร่องประการใด ขอได้โปรดใหข้ อ้ เสนอแนะเพอ่ื จะไดน้ ามาพฒั นาปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ข้นึ อันจะเป็นประโยชนใ์ นการจัดทารายงานประจาปีครัง้ ตอ่ ๆ ไป

                           งานนโยบายและแผน
                        สานกั งานเลขานกุ าร สถาบันคอมพิวเตอร์
   1   2   3   4   5   6   7