Page 3 - Annual Report 2010
P. 3

สำรบญั                        ๑
                                    ๒
 ขอ้ มลู ทัว่ ไป                            ๓

   สารจากผ้อู านวยการสถาบนั คอมพิวเตอร์               ๕
   วสิ ยั ทศั น์ พันธกจิ ยทุ ธศาสตร์                ๖
   วฒั นธรรมองคก์ ร ค่านิยม                     ๑๐
   ประวัติ                             ๑๒
                                    ๑๔
ผลกำรดำเนนิ งำนในรอบปี                         ๒๐

   การพัฒนาระบบเครือข่าย                      ๒๒
   การพัฒนาระบบสารสนเทศเพอื่ การบริหารจัดการ            ๒๓
   การพฒั นาโปรแกรมประยุกต์บนเครือข่ายอนิ เทอรเ์ น็ต        ๒๖
   การพัฒนางานบริการดา้ นการเรียนการสอน               ๒๗
   การบรกิ ารทางวิชาการ
   การบรกิ ารห้องฝึกอบรมคอมพวิ เตอร์และอนิ เทอรเ์ นต็        ๓๐
                                    ๓๑
 สถติ ิกำรให้บริกำร
                                    ๓๓
   ดา้ นการเขา้ ใช้บริการเวบ็ ไซต์มหาวทิ ยาลัยรามคาแหง       ๓๔
   ดา้ นการบริการระบบเครอื ข่ายสื่อสารโทรคมนาคม           ๓๖
   ด้านการซ่อมบารงุ รักษาคอมพวิ เตอร์                ๓๖
   ด้านการใหบ้ รกิ ารเคร่ืองอ่านเครอื่ งหมาย (Optical Mark Reader) ๓๗
                                    ๓๘
 รำงวัลทไ่ี ด้รับ                           ๔๔

   ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ดา้ นทานุบารงุ ศลิ ปวัฒนธรรม

 กำรพฒั นำองค์กร

   การทานบุ ารงุ ศลิ ปวัฒนธรรม
   การพฒั นาความร้แู ละทกั ษะของบคุ ลากร
   กิจกรรม ๕ ส
   เปิดจดุ บรกิ ารขา่ วสารข้อมูล
   การประกันคุณภาพการศึกษา
   การผลิตรายการ IT Conner
   งบประมาณ

 ภำคผนวก
   1   2   3   4   5   6   7   8