Page 10 - AnnualReport2019
P. 10

รายงานประจำำปี ปี 25622562
     สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง                       รายงานประจำำ

                   บุคำล�กรคำล�กรสถ�บันำคำอำมูพื้ิวเตอำร์สถ�บันำคำอำมูพื้ิวเตอำร์
                   บุ
         แถวบนำ (จ�กซ��ยไปข้ว�)
     ณัฐกัิจั สินธุยี�, ด้ำาร์ง จัำาแนกัวงษ์, สถาพิร์ บัร์ร์ล่อทำร์ัพิย์, สมพิงษ์ ผลทำับัทำิม, ปร์ะพิันธ์ ไชยชนะ,

     ภาสกัร์ พิร์เจัร์ิญนพิ, ชนพิัฒน์ สมพิอง, สิทำธิ จัันทำมาศ, คมกัล�า สวนปาน, ธีร์ะพิล ตางจังร์าช, ทำร์งวุฒิ ใจัสมุทำร์,

     วัลลภ ร์ัตนเจัียมร์ังสี, อด้ิเทำพิ กัิติกัาแด้ง, นิพิพิิชฌน์ อ�อนหิร์ัญ, อนันต์ ติ�งผ�อง, จัิร์ศักัด้ิ์ พิร์อัคร์พิันธุ์,
     สร์ณัฐ คำาจัีน, จัิร์ะ จัันทำร์์ทำอง, ทำวีป ไตร์ต�อผล, บัุญเลิศ สวนม�วง
         แถวกล�ง (จ�กซ��ยไปข้ว�)

     นาวิน นิตยสมบัูร์ณ์, สมพิล ศิร์ิศฤงฆาร์, พิร์ทำิพิย์ สุทำธิไสย, จัิตต์วัฒนา แกั�วเล็กั, อัมร์ินทำร์์ ยังอยู�, นัฐด้า ชมภูศร์ี,
     ปัญจัร์ัตน์ เผ่อกัปร์ะพิันธ์, นิภาพิร์ ร์�มร์่�นบัุญกัิจั, ศิร์ิพิร์ พิร์มมา, สุนันทำ์ ไทำยพิาณิชย์, สกัาวเด้่อน ภู�โต๊ะยา,

     พิัชร์ณัฐ วัชร์เปร์มพิันธ์, สุพิินด้า ชาติด้ำาร์งค์, ณฐนนทำ ทำองกัิ�ง, ชิด้ชนกั ชะนะภัย, กัิ�งด้าว ยี�ละหมัด้,

     พิร์ปร์ียา มณีด้ำา, ญานิกัา ทำวีพิงศ์ศักัด้ิ์, ธนวร์ร์ณ เกัียร์ติด้ำาร์ง, กั�อพิงศ์ เม่องสมุทำร์, องอาจั อ�นชะนา,
     ยุทำธพิงศ์ เศษโพิธิ์
         แถวล��ง (จ�กซ��ยไปข้ว�)

     อังคณา เพิชร์ด้ี, ภวิตร์า เล็กัโป�, ชนิตา ปร์้กัษา, ร์ัชนี ร์อด้เช่�อ, ญด้า เชาวน์เจัร์ิญวุฒิ, ลัด้ด้า กัร์วยเงิน,
     ขึ้จัร์ฤทำธิ์ พิุ�มพิฤกัษ์, ละม�าย มีศิลป์, อนันตภร์ณ์ ภูร์ิพิันธ์, ชาตร์ี นิลน�ำาเพิชร์, วิทำยา ทำองอินทำร์์, อร์ุณ แย�มมณี,

     กัิตติ เพิ็ชร์ด้ี, ปร์ะกัิจั บัุญช�วย, สุวิมล ศุขึ้เกัษม, มณี สะร์าคำา, อาร์ียา ทำองอินทำร์์, สมปร์าถนา อุ�นพิิกัุล,

     กันกักัาญจัน์ ชวด้สุวร์ร์ณ์

     Computer Institute Ramkhamhaeng University                  Annual Report 2019 10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15