Page 7 - AnnualReport2019
P. 7

รายงานประจำำ
     สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง                       รายงานประจำำปี ปี 25622562


     ประเดำ็นำยุทธศ�สตร์ เป้�ประสงคำ์ กลยุทธ์ :

                                   กัาร์พิัฒนาองค์กัร์ให้เป็นองค์กัร์แห่งกัาร์เร์ียนร์ู้

       กัาร์สร์้างสร์ร์ค์นวัตกัร์ร์มด้้านเทำคโยโลยีสาร์สนเทำศ Goal :


                               มีองค์ความร์ู้ มีกัาร์จััด้ร์ะบับัจััด้เกั็บัความร์ู้ กัาร์เขึ้้าถ้งความร์ู้
    Goal :
    มีนวัตกัร์ร์มด้้านเทำคโนโลยีสาร์สนเทำศ ทำี�สอด้คล้องและ มีกัาร์ถ่ายทำอด้ แบั่งปัน แลกัเปลี�ยนความร์ู้ภายในองค์กัร์ โด้ย
    สนับัสนุนกัาร์พิัฒนาขึ้องมหาวิทำยาลัย และตร์งตามความ ใช้เทำคโนโลยีสาร์สนเทำศทำี�เหมาะสม เพิ่�อให้ทำุกัคนในองค์กัร์

    ต้องกัาร์ขึ้องผู้ร์ับับัร์ิกัาร์           สามาร์ถเขึ้้าถ้งความร์ู้ พิัฒนาตนเองให้เป็นผู้ร์ู้อย่างยั�งย่น
    Strategy :                      Strategy :
    สร์้างนวัตกัร์ร์มด้้านเทำคโนโลยีสาร์สนเทำศทำี�สอด้คล้องและ - ส่งเสร์ิมกัาร์จััด้กัิจักัร์ร์มแลกัเปลี�ยนเร์ียนร์ู้ในองค์กัร์

    สนับัสนุนกัาร์พิัฒนาขึ้องมหาวิทำยาลัย         - ส่งเสร์ิมความเขึ้้มแขึ้็งด้้านกัาร์วิจััยขึ้องบัุคลากัร์       กัาร์บัร์ิหาร์จััด้กัาร์องค์กัร์ตามหลักัธร์ร์มาภิบัาล
                                  กัาร์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทำศ และโคร์งสร์้างพิ่�นฐาน
    Goal :                                ด้้านเทำคโนโลยีสาร์สนเทำศ

    กัาร์บัร์ิหาร์จััด้กัาร์องค์กัร์มีความย่ด้หยุ่น โปร์่งใส ตร์วจัสอบั
    ได้้ มีกัาร์ใช้ทำร์ัพิยากัร์ร์่วมกัันอย่างคุ้มค่า มีความร์ับัผิด้ชอบั Goal :
    ต่อกัาร์ทำำางานและผลงานอย่างจัร์ิงจััง มีกัาร์ทำำางานแบับั ร์ะบับัสาร์สนเทำศ และโคร์งสร์้างพิ่�นฐานด้้านเทำคโนโลยี

    บัูร์ณากัาร์ มุ่งเน้นกัาร์มี ภาวะผู้นำา บัุคลากัร์มีความสุขึ้  สาร์สนเทำศ มีปร์ะสิทำธิภาพิ เหมาะสมและสอด้คล้องกัับั
    สนุกัในกัาร์ทำำางาน และมีศักัยภาพิในกัาร์ปฏิบััติงาน มีความ แนวทำางกัาร์จััด้กัาร์ศ้กัษาขึ้องมหาวิทำยาลัยผู้ร์ับับัร์ิกัาร์ทำุกั

    เป็นม่ออาชีพิทำางด้้านเทำคโนโลยีสาร์สนเทำศ ย้ด้ถ่อค่านิยม กัลุ่มสามาร์ถเขึ้้าถ้งเทำคโนโลยีสาร์สนเทำศทำี�ได้้มาตร์ฐานเพิ่�อ
    และวัฒนธร์ร์มองค์กัร์ร์่วมกััน มีกัาร์ส่�อสาร์ทำี�ด้ี มีกัาร์บัร์ิหาร์ กัาร์ศ้กัษา
    ความเสี�ยงทำี�ร์ัด้กัุม ย้ด้มั�นในความสำาคัญขึ้องกัาร์ให้บัร์ิกัาร์แกั่ Strategy :

    ผู้ทำี�มาใช้บัร์ิกัาร์                - พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทำศทำี�สอด้คล้องและสนับัสนุนกัาร์
    Strategy :                      จััด้กัาร์ศ้กัษาขึ้องมหาวิทำยาลัย

    - พิัฒนาคุณภาพิกัาร์บัร์ิหาร์จััด้กัาร์องค์กัร์    - จััด้หาโคร์งสร์้างพิ่�นฐานด้้านเทำคโนโลยีสาร์สนเทำศทำี�
    - ส่งเสร์ิมกัาร์พิัฒนาศักัยภาพิบัุคลากัร์ให้มีความเป็นม่อ เหมาะสมต่อกัาร์จััด้กัาร์ศ้กัษาขึ้องมหาวิทำยาลัย
    อาชีพิด้้านเทำคโนโลยีสาร์สนเทำศ
                                   กัาร์มุ่งเน้นคุณภาพิกัาร์บัร์ิกัาร์ทำางวิชากัาร์

        กัาร์ทำำานุบัำาร์ุงศาสนา ส่บัสานศิลปวัฒนธร์ร์ม        ด้้านเทำคโนโลยีสาร์สนเทำศ
            และอนุร์ักัษ์สิ�งแวด้ล้อม
                               Goal :

    Goal :                        กัาร์บัร์ิกัาร์ทำางวิชากัาร์ด้้านเทำคโนโลยีสาร์สนเทำศมีคุณภาพิ
    สร์้างความตร์ะหนักัในคุณค่าขึ้องศาสนา ส่บัสานศิลป   ผู้ร์ับับัร์ิกัาร์ทำุกักัลุ่มได้้ร์ับัความร์ู้ด้้านเทำคโนโลยีสาร์สนเทำศใน

    วัฒนธร์ร์ม และอนุร์ักัษ์สิ�งแวด้ล้อมให้แกั่ บัุคลากัร์นักัศ้กัษา ร์ูปแบับัทำี�หลากัหลาย
    และปร์ะชาชนทำั�วไป                  Strategy :
    Strategy :                      ส่งเสร์ิมกัาร์จััด้บัร์ิกัาร์วิชากัาร์ด้้านเทำคโนโลยีสาร์สนเทำศในร์ูป

    ส่งเสร์ิมกัาร์ทำำานุบัำาร์ุงศาสนา ส่บัสานศิลปวัฒนธร์ร์ม และ แบับัทำี�หลากัหลาย
    อนุร์ักัษ์สิ�งแวด้ล้อม
     Computer Institute Ramkhamhaeng University                  Annual Report 2019 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12