Page 9 - AnnualReport2019
P. 9

รายงานประจำำปี ปี 25622562
     สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง                       รายงานประจำำ

                 คำ
                 คำณะผู้��บริห�รณะผู้��บริห�รสถ�บันำคำอำมูพื้ิวเตอำร์สถ�บันำคำอำมูพื้ิวเตอำร์
                          นำ�ยช�ตร่ นำิลนำ���เพื้ชร
                        ผู้��อำ��นำวยก�รสถ�บันำคำอำมูพื้ิวเตอำร์


              นำ�ยวิทย� ทอำงอำินำทร์
              หัวหน้าสำานักังานเลขึ้านุกัาร์สถาบัันคอมพิิวเตอร์์


                                        นำ�งลัดำดำ� กรวยเงินำ
                                ร์ักัษากัาร์ในตำาแหน่งหัวหน้าฝ่่ายวิชากัาร์              นำ�ยกิตติ เพื้็ชรดำ่

              หัวหน้าฝ่่ายเตร์ียมและปร์ะมวลผลขึ้้อมูล


                                       นำ�งสุวิมูล ศุข้เกษมู
                          ร์ักัษากัาร์ในตำาแหน่งหัวหน้าฝ่่ายวิเคร์าะห์ร์ะบับัและพิัฒนา              นำ�ยประกิจ บุญช่วย
              ร์ักัษาร์าชกัาร์แทำนหัวหน้าฝ่่ายวิศวกัร์ร์มร์ะบับัเคร์่อขึ้่าย                                      นำ�งอำนำันำตภรณ์ ภ�ริพื้ันำธ์
                                       หัวหน้าฝ่่ายจััด้ร์ะบับั              นำ�ยข้จรฤทธิ� พืุ้่มูพื้ฤกษ์
              ร์ักัษาร์าชกัาร์แทำนหัวหน้าฝ่่ายพิัฒนาและบัร์ิกัาร์ส่�อเทำคโนโลยีสาร์สนเทำศ


                                        นำ�ยอำรุณ แย�มูมูณ่

                                หัวหน้าศูนย์บัร์ิกัาร์เทำคโนโลยีสาร์สนเทำศ     Computer Institute Ramkhamhaeng University                  Annual Report 2019 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14