Page 6 - AnnualReport2019
P. 6

รายงานประจำำปี ปี 25622562
     สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง                       รายงานประจำำ

                         ข้�
                         ข้�อำมู�ลอำมู�ลพื้้�นำฐ�นำพื้้�นำฐ�นำ    วิสัยทัศนำ์ : สถาบัันคอมพิิวเตอร์์ เป็นองค์กัร์แห่งกัาร์เร์ียนร์ู้ทำี�มีศักัยภาพิในกัาร์สร์้างสร์ร์ค์นวัตกัร์ร์ม    ปรัชญ� : สร์้างสร์ร์ค์ พิัฒนา ด้้วยภูมิปัญญาและเทำคโนโลยี
    ปณิธ�นำ : มุ่งนำาเทำคโนโลยีสมัยใหม่ไปปร์ะยุกัต์กัับังานอย่างเหมาะสม เพิ่�อส่งเสร์ิมกัาร์ผลิตบััณฑิตให้มีคุณภาพิ

     และมีความร์ู้คู่คุณธร์ร์ม    พื้ันำธกิจ :

        1. จััด้องค์กัร์ให้เป็นองค์กัร์แห่งกัาร์เร์ียนร์ู้ (Learning Organization)

        2. จััด้ให้มีนวัตกัร์ร์มด้้านเทำคโนโลยีสาร์สนเทำศทำี�สอด้คล้องและสนับัสนุนกัาร์พิัฒนาขึ้องมหาวิทำยาลัย และ
    ตร์งตามความต้องกัาร์ขึ้องผู้ร์ับับัร์ิกัาร์

        3. จััด้ให้มีกัาร์บัร์ิหาร์จััด้กัาร์องค์กัร์ และกัาร์บัร์ิกัาร์ด้้านเทำคโนโลยีสาร์สนเทำศทำี�ด้ี

        4. จััด้ให้มีร์ะบับัสาร์สนเทำศ โคร์งสร์้างพิ่�นฐาน ทำี�ทำันสมัย มั�นคง ปลอด้ภัย โด้ยตอบัสนองความต้องกัาร์

    ขึ้องผู้ร์ับับัร์ิกัาร์อย่างทำั�วถ้ง
        5. จััด้ให้มีกัาร์บัร์ิกัาร์ทำางวิชากัาร์ด้้านเทำคโนโลยีสาร์สนเทำศทำี�มีคุณภาพิ

        6. จััด้ให้มีกัาร์ทำำานุบัำาร์ุงศาสนา ศิลปวัฒนธร์ร์ม และอนุร์ักัษ์สิ�งแวด้ล้อม
    คำ่�นำิยมูอำงคำ์กร :

    วัฒนำธรรมูอำงคำ์กร : มุ่งผลสัมฤทำธิ์ มีจัิตบัร์ิกัาร์ สมัคร์สมานสามัคคี ภักัด้ีองค์กัร์


     Computer Institute Ramkhamhaeng University                  Annual Report 2019 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11