Page 5 - AnnualReport2019
P. 5

สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง                       รายงานประจำำปี ปี 25622562
                                               รายงานประจำำ


      ผู้ลก�รดำ��เนำินำง�นำดำ��นำอำ้�นำๆ


        ด้้านกัาร์ให้บัร์ิกัาร์กัับัหน่วยงานภายในมหาวิทำยาลัย

           - ฝ่่ายวิศวกัร์ร์มร์ะบับัเคร์่อขึ้่าย                          59

           - ฝ่่ายวิเคร์าะห์ร์ะบับัและพิัฒนา                            60

           - ฝ่่ายพิัฒนาและบัร์ิกัาร์ส่�อเทำคโนโลยีสาร์สนเทำศ                   61

           - ฝ่่ายจััด้ร์ะบับั                                   66

           - ฝ่่ายเตร์ียมและปร์ะมวลผลขึ้้อมูล                           67

           - ศูนย์บัร์ิกัาร์เทำคโนโลยีสาร์สนเทำศ                          74

        ด้้านกัาร์ให้บัร์ิกัาร์กัับัหน่วยงานภายนอกัมหาวิทำยาลัย

           - ฝ่่ายวิศวกัร์ร์มร์ะบับัเคร์่อขึ้่าย                          77

           - ฝ่่ายวิเคร์าะห์ร์ะบับัและพิัฒนา                            79

           - ฝ่่ายเตร์ียมและปร์ะมวลผลขึ้้อมูล                           80

           - ศูนย์บัร์ิกัาร์เทำคโนโลยีสาร์สเทำศ                          82      ร�งวัลท่�สถ�บันำคำอำมูพื้ิวเตอำร์ไดำ�รับ จ�กกระทรวงดำิจิทัลเพื้้�อำเศรษฐกิจและสังคำมู       83


      ภ�พื้กิจกรรมูท่�เข้��ร่วมูกับมูห�วิทย�ลัยร�มูคำ��แหง                       84      ภ�พื้กิจกรรมูข้อำงสถ�บันำคำอำมูพื้ิวเตอำร์                            95


     Computer Institute Ramkhamhaeng University                  Annual Report 2019
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10