Page 8 - AnnualReport2019
P. 8

รายงานประจำำ
     สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง                       รายงานประจำำปี ปี 25622562

                    ประวัติวัติสถ�บันำคำอำมูพื้ิวเตอำร์สถ�บันำคำอำมูพื้ิวเตอำร์
                    ประ
        ในปี พิ.ศ. 2515 มหาวิทำยาลัยร์ามคำาแหง ได้้จััด้ตั�งหน่วยงานคอมพิิวเตอร์์ขึ้้�น ภายใต้กัาร์กัำากัับัดู้แลขึ้อง

     สำานักับัร์ิกัาร์ทำางวิชากัาร์และทำด้สอบัปร์ะเมินผล และในปี พิ.ศ. 2527 สำานักับัร์ิกัาร์ทำางวิชากัาร์และทำด้สอบั

     ปร์ะเมินผล ได้้มีกัาร์แบั่งฝ่่ายกัาร์ร์ับัผิด้ชอบังานใหม่ โด้ยจััด้ตั�งศูนย์คอมพิิวเตอร์์ ให้มีฐานะเป็นฝ่่ายหน้�งขึ้องสำานักั

     บัร์ิกัาร์ทำางวิชากัาร์และทำด้สอบัปร์ะเมินผล

         ในปี พิ.ศ. 2530 คณะผู้บัร์ิหาร์มหาวิทำยาลัยฯ ศาสตร์าจัาร์ย์ ด้ร์.ธร์ร์มนูญ โสภาร์ัตน์ อธิกัาร์บัด้ี

     มหาวิทำยาลัยร์ามคำาแหงในสมัยนั�น เล็งเห็นความสำาคัญขึ้องเทำคโนโลยี ทำี�นับัวันจัะมีบัทำบัาทำกัับังานด้้านต่างๆ

      โด้ยเฉพิาะอย่างยิ�งด้้านกัาร์ศ้กัษา จั้งเห็นควร์แยกัศูนย์คอมพิิวเตอร์์ จัากัสำานักับัร์ิกัาร์ทำางวิชากัาร์และทำด้สอบั

     ปร์ะเมินผล ออกัมาเป็นหน่วยงานอิสร์ะ เพิ่�อให้บัร์ิกัาร์กัับัหน่วยงานต่างๆ ขึ้องมหาวิทำยาลัยฯ และหน่วยงาน

     ภายนอกั นอกัเหน่อจัากักัาร์ให้บัร์ิกัาร์งานขึ้องสำานักับัร์ิกัาร์ทำางวิชากัาร์และทำด้สอบัปร์ะเมินผล จั้งได้้มอบัหมาย

     ให้ ด้ร์.เอ่�อน ปิ่นเงิน หัวหน้าศูนย์คอมพิิวเตอร์์ในขึ้ณะนั�น พิร์้อมทำีมงาน ร์่วมกัันศ้กัษาโคร์งสร์้าง และช่�อหน่วย

     งานเพิ่�อนำามาเป็นขึ้้อมูลพิิจัาร์ณากัาร์จััด้ตั�งสถาบัันคอมพิิวเตอร์์  โด้ยทำำากัาร์ศ้กัษาขึ้้อมูลจัากัมหาวิทำยาลัยทำี�มีช่�อ

     เสียงหลายแห่ง เช่น จัุฬาลงกัร์ณ์มหาวิทำยาลัย มหาวิทำยาลัยธร์ร์มศาสตร์์ มหาวิทำยาลัยขึ้อนแกั่น มหาวิทำยาลัย

     เชียงใหม่ และสถาบัันเทำคโนโลยีพิร์ะจัอมเกัล้าเจั้าคุณทำหาร์ลาด้กัร์ะบััง จั้งได้้ขึ้้อสร์ุปเสนอต่อมหาวิทำยาลัย และ

     โด้ยความเห็นชอบัขึ้องสภามหาวิทำยาลัยร์ามคำาแหง ในกัาร์ปร์ะชุมคร์ั�งทำี� 9/2530 เม่�อวันทำี� 26 ตุลาคม พิ.ศ.2530

     วาร์ะทำี� 4.16 ได้้มีมติเห็นชอบัให้ด้ำาเนินกัาร์จััด้ตั�ง “สถาบัันบัร์ิกัาร์คอมพิิวเตอร์์มหาวิทำยาลัยร์ามคำาแหง” และ

     เป็นไปตามคำาสั�งมหาวิทำยาลัยร์ามคำาแหงทำี� 1265/2530 ลงวันทำี� 26 พิฤศจัิกัายน พิ.ศ. 2530 ให้สถาบัันบัร์ิกัาร์

     คอมพิิวเตอร์์ เป็นส่วนร์าชกัาร์ขึ้องมหาวิทำยาลัยร์ามคำาแหง มีฐานะเทำียบัเทำ่าคณะ และขึ้้�นตร์งต่ออธิกัาร์บัด้ี

     สถาบัันบัร์ิกัาร์คอมพิิวเตอร์์ได้้ด้ำาเนินกัาร์เป็นกัาร์ภายในและได้้ร์ับักัาร์พิิจัาร์ณาจัากัทำบัวงมหาวิทำยาลัยให้บัร์ร์จัุไว้

     ในแผนพิัฒนากัาร์ศ้กัษาร์ะด้ับัอุด้มศ้กัษา ร์ะยะทำี� 7 (พิ.ศ. 2535-2539)

        จัากักัาร์ทำี�ได้้ร์ับักัาร์พิิจัาร์ณาบัร์ร์จัุไว้ในแผนพิัฒนากัาร์ศ้กัษาร์ะด้ับัอุด้มศ้กัษา ร์ะยะทำี� 7 สำานักังานปลัด้

     ทำบัวงมหาวิทำยาลัย ได้้นำาโคร์งกัาร์จััด้ตั�งสถาบัันคอมพิิวเตอร์์ เสนอคณะกัร์ร์มกัาร์ทำบัวงมหาวิทำยาลัยพิิจัาร์ณาใน

     คร์าวปร์ะชุม คร์ั�งทำี� 1/2535 เม่�อวันทำี� 9 มกัร์าคม พิ.ศ. 2535  ซ้�งทำี�ปร์ะชุมได้้พิิจัาร์ณามีมติให้ความเห็นชอบักัาร์

     จััด้ตั�ง “สถาบัันคอมพิิวเตอร์์” โด้ยให้แบั่งส่วนร์าชกัาร์ ออกัเป็น 1 สำานักังานเลขึ้านุกัาร์ และ 5 ฝ่่าย ตามหนังส่อ

     ทำี� ทำม 0204/6567 ลงวันทำี� 5 มีนาคม พิ.ศ. 2535 เร์่�อง กัาร์อนุมัติกัาร์จััด้ตั�งสถาบัันคอมพิิวเตอร์์ มหาวิทำยาลัย

     ร์ามคำาแหง และพิร์ะร์าชกัฤษฎีกัาจััด้ตั�งสถาบัันคอมพิิวเตอร์์มหาวิทำยาลัยร์ามคำาแหง ทำบัวงมหาวิทำยาลัย พิ.ศ.

     2535 ให้ไว้ ณ วันทำี� 14 กัันยายน พิ.ศ. 2535 และตามปร์ะกัาศทำบัวงมหาวิทำยาลัย เร์่�อง กัาร์แบั่งส่วนร์าชกัาร์

     ในสถาบัันคอมพิิวเตอร์์ มหาวิทำยาลัยร์ามคำาแหง พิ.ศ. 2535 ให้มีสำานักังานเลขึ้านุกัาร์ในสถาบัันคอมพิิวเตอร์์

     ปร์ะกัาศ ณ วันทำี� 21 ตุลาคม พิ.ศ. 2535


     Computer Institute Ramkhamhaeng University                  Annual Report 2019 8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13