Page 2 - AnnualReport2019
P. 2

รายงานประจำำ
     สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง                       รายงานประจำำปี ปี 25622562

                            คำ�� คำ��นำ��นำ��

         สถาบัันคอมพิิวเตอร์์ได้้จััด้ทำำาร์ายงานปร์ะจัำาปี 2562 (ตุลาคม 2561 - กัันยายน 2562) ขึ้้�น โด้ยมี

     วัตถุปร์ะสงค์เพิ่�อสร์ุปผลกัาร์ด้ำาเนินงานตามแผนงานและโคร์งกัาร์ต่างๆ ร์วมถ้งภาร์กัิจัหลากัหลายทำี�หน่วยงาน

     ภายในสถาบัันคอมพิิวเตอร์์ร์ับัผิด้ชอบัปร์ะจัำาปีงบัปร์ะมาณ พิ.ศ. 2562 โด้ยนำาเสนอขึ้้อมูลวิสัยทำัศน์ พิันธกัิจั

     โคร์งสร์้างองค์กัร์ งบัปร์ะมาณต่างๆ สร์ุปผลกัาร์ด้ำาเนินงานเพิ่�อใช้เป็นขึ้้อมูลในกัาร์อ้างอิงเพิ่�อปร์ะกัอบักัาร์

     ตัด้สินใจัในกัาร์บัร์ิหาร์งานต่อไป

         ร์ายงานปร์ะจัำาปีฉบัับันี�สำาเร์็จัลุล่วงได้้ด้้วยความร์่วมม่อจัากับัุคลากัร์ขึ้องสถาบัันคอมพิิวเตอร์์ทำุกัฝ่่ายทำี�

     ให้ความร์่วมม่อในกัาร์ให้ขึ้้อมูล และร์ายละเอียด้ต่างๆ ทำำาให้กัาร์จััด้ทำำาร์ายงานฉบัับันี�สำาเร์็จัได้้อย่างสมบัูร์ณ์                                                 สถาบัันคอมพิิวเตอร์์

                                                มหาวิทำยาลัยร์ามคำาแหง

     Computer Institute Ramkhamhaeng University                  Annual Report 2019
   1   2   3   4   5   6   7