Page 3 - AnnualReport2019
P. 3

รายงานประจำำ
     สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง                       รายงานประจำำปี ปี 25622562

                        ส�ร�รผู้��อำ��นำวยก�รผู้��อำ��นำวยก�ร
                        ส
         ด้้วยความร์ับัผิด้ชอบัทำี�มีต่อสังคม และปร์ัชญาขึ้องสถาบัันคอมพิิวเตอร์์ “สร์้างสร์ร์ค์ พิัฒนา ด้้วย

     ภูมิปัญญาและเทำคโนโลยี” โด้ยมุ่งหวังสร์้างสร์ร์ค์งานในทำุกัๆ ด้้านให้มีปร์ะสิทำธิภาพิ เพิ่�อพิัฒนามหาวิทำยาลัย

     ร์ามคำาแหงให้กั้าวหน้าในด้้านเทำคโนโลยี


         โด้ยผลกัาร์ด้ำาเนินงานในช่วงเวลาทำี�ผ่านมาขึ้องสถาบัันคอมพิิวเตอร์์ ได้้ด้ำาเนินกัาร์ตามเป้าหมาย และ

     ปร์ะเด้็นยุทำธศาสตร์์อย่างชัด้เจัน ด้ังจัะเห็นได้้จัากักัาร์พิัฒนาองค์กัร์ให้เป็นองค์กัร์แห่งกัาร์เร์ียนร์ู้ กัาร์สร์้าง

     นวัตกัร์ร์มด้้านเทำคโนโลยีสาร์สนเทำศ กัาร์บัร์ิหาร์งานจััด้กัาร์องค์กัร์ตามหลักัธร์ร์มาภิบัาล กัาร์พิัฒนาร์ะบับั

     สาร์สนเทำศและโคร์งสร์้างพิ่�นฐานด้้านเทำคโนโลยีสาร์สนเทำศ  กัาร์มุ่งเน้นคุณภาพิกัาร์บัร์ิกัาร์ทำางวิชากัาร์ด้้าน

     เทำคโนโลยีสาร์สนเทำศ และกัาร์ทำำานุบัำาร์ุงศาสนาส่บัสานศิลปวัฒนธร์ร์ม และอนุร์ักัษ์สิ�งแวด้ล้อม ทำี�ปร์ากัฏเป็น

     ปร์ะจัักัษ์ชัด้ในร์ายงานฉบัับันี� ภายใต้ความร์่วมม่อ ร์่วมใจั เสียสละอย่างจัร์ิงใจัขึ้องบัุคลากัร์สถาบัันคอมพิิวเตอร์์         ในนามขึ้องผู้อำานวยกัาร์สถาบัันคอมพิิวเตอร์์ ขึ้อขึ้อบัคุณหน่วยงานภายในมหาวิทำยาลัยร์ามคำาแหงทำี�ให้

     ความร์่วมม่อและสนับัสนุนกัาร์ปฏิบััติงานขึ้องสถาบัันคอมพิิวเตอร์์มาอย่างต่อเน่�อง และเช่�อมั�นว่าเร์าจัะกั้าวเด้ิน

     ร์่วมกัันในกัาร์พิัฒนามหาวิทำยาลัยแห่งนี�ให้เจัร์ิญร์ุ่งเร์่องส่บัต่อไป


                                 (นายชาตร์ี นิลนำ�าเพิชร์)

                              ผู้อำานวยกัาร์สถาบัันคอมพิิวเตอร์์
     Computer Institute Ramkhamhaeng University                  Annual Report 2019
   1   2   3   4   5   6   7   8