Page 4 - AnnualReport2019
P. 4

สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง                       รายงานประจำำ
                                               รายงานประจำำปี ปี 25622562

                           ส
                           ส�ร�รบัญบัญ
      ข้�อำมู�ลพื้้�นำฐ�นำ


        วิสัยทำัศน์ ปร์ัชญา  ปณิธาน  พิันธกัิจั  ค่านิยมองค์กัร์  วัฒนธร์ร์มองค์กัร์       6

        ปร์ะเด้็นยุทำธศาสตร์์ เป้าปร์ะสงค์ กัลยุทำธ์                         7

        ปร์ะวัติสถาบัันคอมพิิวเตอร์์                                  8

        คณะผู้บัร์ิหาร์สถาบัันคอมพิิวเตอร์์                              9

        บัุคลากัร์สถาบัันคอมพิิวเตอร์์                                10

        งบัปร์ะมาณทำี�ได้้ร์ับักัาร์จััด้สร์ร์ งบัแผ่นด้ิน และงบัเงินร์ายได้้ ม.ร์.         18

        อาคาร์สถาบัันคอมพิิวเตอร์์                                  20      ผู้ลก�รดำ��เนำินำง�นำต�มูประเดำ็นำยุทธศ�สตร์


        ปร์ะเด้็นยุทำธศาสตร์์ทำี� 1                                 23

          กัาร์พิัฒนาองค์กัร์ให้เป็นองค์กัร์แห่งกัาร์เร์ียนร์ู้

        ปร์ะเด้็นยุทำธศาสตร์์ทำี� 2                                 32

           กัาร์สร์้างสร์ร์ค์นวัตกัร์ร์มด้้านเทำคโนโลยีสาร์สนเทำศ

        ปร์ะเด้็นยุทำธศาสตร์์ทำี� 3                                 34

           กัาร์บัร์ิหาร์งานจััด้กัาร์องค์กัร์ตามหลักัธร์ร์มาภิบัาล

        ปร์ะเด้็นยุทำธศาสตร์์ทำี� 4                                 43

           กัาร์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทำศ และ โคร์งสร์้างพิ่�นฐานด้้านเทำคโนโลยีสาร์สนเทำศ

        ปร์ะเด้็นยุทำธศาสตร์์ทำี� 5                                 48

           กัาร์มุ่งเน้นคุณภาพิกัาร์บัร์ิกัาร์ทำางวิชากัาร์ด้้านเทำคโนโลยีสาร์สนเทำศ

        ปร์ะเด้็นยุทำธศาสตร์์ทำี� 6                                 55

           กัาร์ทำำานุบัำาร์ุงศาสนา ส่บัสานศิลปวัฒนธร์ร์ม และอนุร์ักัษ์สิ�งแวด้ล้อม     Computer Institute Ramkhamhaeng University                  Annual Report 2019
   1   2   3   4   5   6   7   8   9