คณะผู้บริหารสถาบันคอมพิวเตอร์

คณะผู้บริหารสถาบันคอมพิวเตอร์

รศ.ดร.เริงรณ ล้อมลาย

ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์
Director of Computer Institute

e-mail : roengron@rumail.ru.ac.th

 

 

ผศ.ดร.ปรีดา โชติมานนท์

รองผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหาร
Assistant Director of Computer Institute, Administration division

e-mail : preeda@ru.ac.th

 

นางญดา เชาวน์เจริญวุฒิ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสถาบันคอมพิวเตอร์
e-mail : yada365@ru.ac.th

นายกิตติ เพ็ชรดี

หัวหน้าฝ่ายเตรียมและประมวลผลข้อมูล

e-mail : kitti@ru.ac.th

นางอนันตภรณ์ ภูริพันธ์

หัวหน้าฝ่ายจัดระบบ

e-mail : anantaporn@ru.ac.th

นางสุวิมล ศุขเกษม

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนา

e-mail : ssuvimol@ru.ac.th

 

นายประกิจ บุญช่วย

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย

e-mail : kitru@ru.ac.th

นายขจรฤทธิ์ พุ่มพฤกษ์

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

e-mail : kajohnrid@ru.ac.th

 

น.ส.ปัญจรัตน์ เผือกประพันธ์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
e-mail : panjarat@ru.ac.th

 

 

 


เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" Privacy Policy    ยอมรับทั้งหมด