คณะผู้บริหารสถาบันคอมพิวเตอร์

คณะผู้บริหารสถาบันคอมพิวเตอร์

นายชาตรี นิลน้ำเพชร
Chatree Nilnumpetch

ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์
Director of Computer Institute

e-mail : nchatree@ru.ac.th

นางญดา เชาวน์เจริญวุฒิ

ผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสถาบันคอมพิวเตอร์
e-mail : siripaibul@ru.ac.th

นางลัดดา กรวยเงิน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
e-mail : gru_ladda@ru.ac.th

นายกิตติ เพ็ชรดี

หัวหน้าฝ่ายเตรียมและประมวลผลข้อมูล

e-mail : kitti@ru.ac.th

นางสุวิมล ศุขเกษม

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนา

e-mail : ssuvimol@ru.ac.th

 

นางอนันตภรณ์ ภูริพันธ์

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายจัดระบบ

e-mail : anantaporn@ru.ac.th

นายขจรฤทธิ์ พุ่มพฤกษ์

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

e-mail : kajohnrid@ru.ac.th

 

นายอรุณ แย้มมณี

หัวหน้าศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

e-mail : arun@ru.ac.th

นายประกิจ บุญช่วย

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย

e-mail : kitru@ru.ac.th