ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา
คือ สร้างสรรค์ พัฒนา ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี

ปณิธาน
คือ มุ่งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปประยุกต์กับงานอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีความรู้คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์
สถาบันคอมพิวเตอร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม