ประวัติความเป็นมา

ใน ปี พ.ศ. 2515 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดตั้งหน่วยงานคอมพิวเตอร์ขึ้นมีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่ง ในสังกัด สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ในปี พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุมครั้งที่ 9/2530 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2530 วาระที่ 4.16 ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ 1265/2530 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2530 ให้สถาบันบริการคอมพิวเตอร์เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยแยกอิสระจากสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล และขึ้นตรงต่ออธิการบดี สถาบันบริการคอมพิวเตอร์จึง ได้ดำเนินการเป็นการภายใน

ในฐานะเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เทียบเท่าคณะ/สำนัก ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2533 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2533 วาระที่ 4.18 มีมติให้สถาบันบริการคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันคอมพิวเตอร์” และได้รับการพิจารณาจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)

ตามหนังสือที่ ทม 0204/25297 ลงวันที่ 19 กันยายน 2533 ในปี พ.ศ. 2535 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2535 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 98 วันที่ 18 กันยายน 2535


เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" Privacy Policy    ยอมรับทั้งหมด