พันธกิจสถาบันคอมพิวเตอร์

1. จัดองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

2. จัดให้มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องและสนับสนุนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ

3. จัดให้มีการบริหารจัดการองค์กร และการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี

4. จัดให้มีระบบสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน ที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย โดยตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึง

5. จัดให้มีการบริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ

6. จัดให้มีการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" Privacy Policy    ยอมรับทั้งหมด