พันธกิจสถาบันคอมพิวเตอร์

  1. จัดให้มีระบบสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและ
    สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
  2. จัดให้มีการบริการทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก
  3. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
  4. จัดองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) สร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย