Computer Institute of Ramkhamhaeng University

สร้างสรรค์ พัฒนา ด้วยภูมิปัญญา และเทคโนโลยี

View Works

พันธกิจสถาบันคอมพิวเตอร์

1.จัดให้มีระบบสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
2.จัดให้มีการบริการทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก
3.บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
4.จัดองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) สร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย


ค่านิยมองค์กร : BORN TO BE

B = Brainstorming การแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำาไปสู่การแก้ปัญหา
O= Openness การเปิดใจรับคำาวิพากษ์วิจารณ์เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
R = Reliability สร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ
N= Needs การมุ่งเน้นต่อการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
T = Teamwork ทำางานเป็นทีม
O= Organization Commitment การอุทิศตนต่อองค์กร
B = Beyond Satisfaction เพื่อความพึงพอใจสูงสุด, นอกเหนือจากความพึงพอใจ
E = Excellence มุ่งผลสัมฤทธิ์และความเป็นเลิศในผลงาน


Announcement

ข่าวประกาศ ประกาศรับสมัคร ประกาศอื่นๆ จากสถาบันคอมพิวเตอร์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สถาบันคอมพิวเตอร์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สถาบันคอมพิวเตอร์.... # 55

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2562.... # 84

รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคอมพิวเตอร์

รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคอมพิวเตอร์ ติดต่อสอบถาม 02-3108852 ยื่นใบสมัครได้ที่ ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สถาบันคอมพิวเตอร.... # 2344

เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ม.ราม และสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ม.ราม และสำหรับบุคคลทั่วไป โทร 02-310-8851, 02-310-8853 ห้องรับสมัคร 02-3108800 กด 2269 Website : .... # 12651

Our Service

Inside News

กฎระเบียบ แนวทาง ระเบียบราชการ สาระความรู้ที่น่าสนใจ

IT Corner

สาระหลากหลาย สบายอารมณ์


IT News

อัปเดทข่าวสารด้านไอที เทรน ความปลอดภัย เทคโนโลยี และสาระความรู้ต่างๆ


Annual Report

รายงานประจำปี สถาบันคอมพิวเตอร์
รวบรวมผลการดำเนินงานของสถาบันคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมา


Informations Service


Contact Details

Computer Institute of Ramkhamhaeng University : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800, หมายเลขโทรสาร 02-3108810
Website : computer.ru.ac.th


image1
หมายเลขโทรศัพท์ แยกตามลักษณะงาน