ขั้นตอนการขอใช้บริการระบบ VPN

       ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยสถาบันคอมพิวเตอร์ ได้เปิดให้ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าใช้บริการระบบ VPN ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ

ขั้นตอนการขอใช้บริการ ระบบ VPN

กรณีส่วนกลาง มหาวิยาลัยรามคำแหง

 1. แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบ VPN ซึ่งผู้ขอใช้บริการสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ คลิกที่นี่
 • กรณีนักศึกษา กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มโดยครบถ้วน และแนบสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมเซ็นชื่อรับรอง
 • กรณีเจ้าหน้าที่ กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และแนบสำเนาบัตรแสดงตนเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมเซ็นชื่อรับรอง
 1. ยื่นเรื่องด้วยตนเอง ณ.ชั้น  8 ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย อาคารสถาบันคอมพิวเตอร์
 2. ผู้ดูแลระบบดำเนินการตามการร้องขอ และแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบทันที

กรณีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 1. แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบ VPN ซึ่งผู้ขอใช้บริการสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ คลิกที่นี่
 • กรณีนักศึกษา กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มโดยครบถ้วน และแนบสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมเซ็นชื่อรับรอง
 • กรณีเจ้าหน้าที่ กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และแนบสำเนาบัตรแสดงตนเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมเซ็นชื่อรับรอง
 1. เจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอใช้บริการ พร้อมลงนามผู้รับดำเนินการในแบบฟอร์ม และจัดส่งแบบฟอร์มของผู้ขอใช้บริการมาที่ noc@rumail.ru.ac.th
 2. ผู้ดูแลระบบดำเนินการตามการร้องขอ และส่งรายละเอียดการใช้งานไปยัง e-mail ของผู้ขอใช้บริการที่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มขอใช้บริการ ระบบ VPN

​เงื่อนไขการใช้ระบบ VPN ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • ผู้ใช้บริการต้องเป็นบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
 • ผู้ดูแลระบบสามารถยกเลิกการให้บริการ หากตรวจพบว่าผู้ใช้บริการสร้างความเสียหายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หากผู้ขอใช้บริการ ไม่มี e-mail ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โปรดดำเนินการดังนี้  
  กรณีบุคลากรของมหาวิยาลัย ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคอมพิวเตอร์
  กรณีนักศึกษาสามารถสมัครได้ที่ http://www3.ru.ac.th/rumail

***ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บริการนี้สำหรับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญญาเอก และนักศึกษาปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่านั้น

View : 397