การใช้งานอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

การใช้งานอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

          ตามที่ พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ กำหนดให้หน่วยงานของภาครัฐต้องจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมหรือการให้บริการต่าง ๆ ของ หน่วยงานรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้

          ดังนั้น สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดทำระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อที่จะใช้ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560

 

 

ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

          มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยสถาบันคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ โดยผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) และรหัสผ่านส่วนตัว (Password) เพื่อเป็นการระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้งานบริการต่างๆ ตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 กำหนดให้ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อให้สามารถระบุตัวตนผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่เริ่มใช้บริการจนถึงสิ้นสุดการใช้บริการ และต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ในการนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยสถาบันคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนในการใช้งานอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

 

 

ขั้นตอนการใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

  1. สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ สามารถทำการสมัครเข้าใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนได้โดยผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ( www.ru.ac.th ) และเมื่อทำการสมัครเข้าใช้งานระบบเสร็จสิ้นแล้ว บัญชีผู้ใช้งานของท่านที่จะเข้าสู่ระบบพิสูจน์ตัวตนคือรหัสบัตรประชาชน และรหัสผ่านคือที่ท่านตั้งขึ้นมาตามขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน
  2. สำหรับบุคคลภายนอกที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการฝึกอบรมหรือสัมมนา ทางหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องยื่นบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ขอบัญชีผู้ใช้สำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการ หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ และผู้รับผิดชอบโครงการ วันเวลาที่จะต้องใช้งานในการอบรม และจำนวนผู้ใช้งาน ทางเจ้าหน้าที่ จะได้เพิ่มบัญชีผู้ใช้ในระบบ และส่งชื่อผู้ใช้งานให้กับหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งบัญชีผู้ใช้สำหรับบุคคลภายนอกหรือ หน่วยงานภายนอกจะมีระยะเวลาการใช้งานจำกัด ตามวันเวลาที่ได้ทำบันทึกข้อความมายังสถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

แนวปฏิบัติการใช้งาน บัญชีผู้ใช้งาน (User Account)

  • ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในผลต่าง ๆ อันจะ เกิดขึ้นจากการ ใช้บัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำของผู้อื่น
  • ผู้ใช้งานจะต้องเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ไว้เป็นความลับและห้ามเปิดเผยต่อ บุคคลอื่น ห้ามโอน จำหน่าย หรือจ่ายแจกให้ผู้อื่น โดยโดยเด็ดขาด
  • ผู้ใช้งานจะต้องลงบันทึกเข้า (Login) โดยใช้ บัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ของตนเองและทำการลงบันทึก ออก (Logout) ทุกครั้ง เมื่อสิ้นสุดการใช้งานหรือหยุดการใช้งานชั่วคราว

View : 1919
เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด