วิธีล้างรหัสผ่านระบบพิสูจน์ตัวตน

วิธีการขอให้ดำเนินการล้างรหัสผ่านระบบพิสูจน์ตัวตนสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

วิธีที่ 1 การยื่นเรื่องด้วยตนเอง

ผู้ใช้งานสามารถดาวโหลดเอกสาร คลิกที่นี่ พร้อมแนบเอกสารเพื่อใช้ในประกอบการพิจารณา มีดังนี้

  • กรณีนักศึกษา  : สำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
  • กรณีบุคลากร ม.ราม  : สำเนาบัตรคล้องคอ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
     

สามารถยื่นเอกสารได้ที่ กล่องรับเอกสาร ณ บริเวณเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ ชั้น 1

*** สำหรับรอบการดำเนินการ เวลา 9.30 น. และ 16.00 น. ของทุกวัน (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยประกาศหยุดทำการ)

** สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) โปรดติดต่อ หมวดคอมพิวเตอร์ อาคาร DS1 ห้อง 1501
** สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) โปรดติดต่อ งานสารสนเทศ อาคารประถม ชั้น 1 ห้องธุรการ

 

วิธีที่ 2 การยื่นผ่านระบบ Online ด้วยวิธีการใช้ e-mail : @rumail.ru.ac.th

          ผู้ใช้งานจะต้องมี e-mail ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่านั้น

กรอกรายละเอียดที่สำคัญ ใน e-mail ตามตัวอย่างดังนี้

 

ส่ง e-mail มายัง  reauth@rumail.ru.ac.th พร้อมแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

  • กรณีนักศึกษา  : สำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
  • กรณีบุคลากร ม.ราม  : สำเนาบัตรคล้องคอ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
     

*** สำหรับรอบการดำเนินการ เวลา 9.30 น. และ 16.00 น. ของทุกวัน (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยประกาศหยุดทำการ)

 

ทั้งนี้ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ใช้งาน e-mail ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะต้องตั้งค่า “การตอบรับจดหมายอัตโนมัติ” เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะทำการส่ง e-mail เพื่อแจ้งผลการดำเนินการตามคำร้องของผู้ใช้งาน โดยมีวิธีการตั้งค่าดังต่อไปนี้
 

1. คลิกที่ Setting (สัญลักษณ์รูปฟันเฟือง)

 

2.  เลือกหัวข้อ “การตั้งค่า”

 

3. เลือกหัวข้อ “การช่วยตอบอีเมลอัตโนมัติ”

 

** หากท่านใดยังไม่มี e-mail (@rumail.ru.ac.th) สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/3cTRPQj หรือ สแกน QR Code 

  

 

 *** หากท่านประสบปัญหาการสมัครเข้าใช้งาน @rumail.ru.ac.th ท่านสามารถแจ้งปัญหาได้ที่ computer.ru.ac.th โดยคลิกที่สัญลักษณ์ ดังรูปภาพ แล้วฝากคำถามไว้

 

View : 31763