โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

๑. หลักสูตร “การใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป (Joomla) ระดับกลาง”

อบรมวันที่ ๑๘ - ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

- ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเวียงคำ ชั้น ๒ ห้อง ITSC 6

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๖ คน

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ควรเป็นผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ของหน่วยงาน เท่านั้น

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

 

๒. หลักสูตร “การป้องกันและรักษาความปลอดภัย ให้กับเว็บไซต์หน่วยงาน”

อบรมวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

- ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเวียงคำ ชั้น ๒ ห้อง ITSC 6

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๖ คน

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ควรเป็นผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ของหน่วยงาน เท่านั้น

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

 

๓. หลักสูตร “การใช้ Google Forms เพื่อสร้างแบบฟอร์มออนไลน์”

กลุ่มที่ ๑ อบรมวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

กลุ่มที่ ๒ อบรมวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

- ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเวียงคำ ชั้น ๒ ห้อง ITSC 6

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒ กลุ่มๆ ละ ๓๖ คน

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร

ายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

 

๔. หลักสูตร “การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย”

อบรมวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

- ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเวียงคำ ชั้น ๒ ห้อง ITSC 6

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๖ คน

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

 

๕. หลักสูตร "การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites"

กลุ่มที่ ๑ อบรมวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

กลุ่มที่ ๒ อบรมวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

- ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเวียงคำ ชั้น ๒ ห้อง ITSC 6

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒ กลุ่มๆ ละ ๓๖ คน

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

 

๖. หลักสูตร "การพัฒนาและการจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน ด้วยโปรแกรม WordPress"

อบรมวันที่ ๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

- ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเวียงคำ ชั้น ๒ ห้อง ITSC 6

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๖ คน

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ควรเป็นผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ของหน่วยงาน เท่านั้น

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเข้ารับการอบรมได้เต็มเวลาทั้ง ๓ วัน เนื่องจากเนื้อหาการอบรม

ต่อเนื่องกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกของวันแรก

รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

 

๗. หลักสูตร "การใช้งานโปรแกรม Canva เพื่องานประชาสัมพันธ์"

กลุ่มที่ ๑ อบรมวันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

กลุ่มที่ ๒ อบรมวันที่ ๓๐ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

- ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเวียงคำ ชั้น ๒ ห้อง ITSC 6

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒ กลุ่มๆ ละ ๓๖ คน

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

View : 2169
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" Privacy Policy    ยอมรับทั้งหมด