สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ

          สำนักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงานกลางภายในสถาบันคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ (1) งานบริหารและธุรการ (2) งานคลังและพัสดุ (3) งานนโยบายและแผน และ (4) งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายหรือศูนย์ใดโดยเฉพาะ

1. งานบริหารและธุรการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการ รับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ ติดต่อนัดหมาย การประชาสัมพันธ์ การแจกจ่ายเอกสาร ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การประเมินผลบุคคลเพื่อเลื่อนระดับเงินเดือน การเปลี่ยนตำแหน่ง ปรับวุฒิ การย้าย โอน การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน การจัดทำทะเบียนประวัติ การลาออกจากราชการ การดำเนินการทางวินัย และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ควบคุมดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ บริการการใช้ห้องประชุมแก่อาจารย์ข้าราชการและผู้ขอใช้อื่น ๆ ดูแลการใช้อุปกรณ์ ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ควบคุมดูแลการจ่ายใบอนุญาตใช้รถยนต์ รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และประสานงานการซ่อมบำรุงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนดำเนินการผลิตเอกสารที่ใช้ในราชการ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 หน่วย ดังนี้

1.1 หน่วยสารบรรณ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ เก็บ ค้นหา ดูแลรักษา ทำบันทึกย่อเรื่อง หนังสือราชการ เอกสารการประชุมและพิธีการต่างๆ เวียนและแจ้งผลการประชุม นัดหมาย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่มาติดต่อกับสถาบันฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

1.2 หน่วยการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมบัญชีลงนาม ประจำวันของข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างงบคลัง ลูกจ้างงบรายได้ ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว จัดทำสถิติ สาย ป่วย กิจและการมาปฏิบัติงานประจำวัน การพิจารณาเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนบุคลากรที่อุทิศเวลาให้ แก่ราชการ การเลื่อนระดับ/การเทียบระดับบุคลากรให้สูงขึ้น การเปลี่ยนตำแหน่งบุคลากร การตรวจสอบบุคลากรในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดำเนินการโอน รับโอน ยืมตัว ลาออกจากราชการ จัดทำคำสั่งสถาบันฯ และพิมพ์คำสั่งมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการคุมสอบ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการสอบ ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ-สกุล การปรับเปลี่ยนตำแหน่งวุฒิและเงินเดือน การฝึกอบรม การดูงาน การลาศึกษาต่อ บำเหน็จบำนาญ ดำเนินการออกหนังสือรับรอง ดำเนินการจัดเก็บประวัติของบุคลากร สรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคคล รวบรวมผลงาน บันทึกความประพฤติ ความดีความชอบ วินัยของราชการและเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

1.3 หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาอาคาร สถานที่และสาธารณูปโภค ตลอดจนพื้นที่บริเวณโดยรอบ รวมทั้งการควบคุมดูแลการใช้ยานพาหนะทุกชนิดของสถาบันฯ

2. งานคลังและพัสดุ
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชีและพัสดุ ดังนี้

2.1 หน่วยการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรร ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ จากงบประมาณ เบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาและค่าตอบแทนต่างๆ เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน ค่าช่วยเหลือบุตร ฯลฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าบริการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานภายนอก จัดทำรายงานการรับจ่ายเงิน

2.2 หน่วยพัสดุ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ ให้มีสภาพใช้การได้ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด ตลอดจนการทำสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจ้างและปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. งานนโยบายและแผน
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงาน ด้านนโยบายและแผนกับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ของสถาบันฯ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งานนโยบายและแผน แบ่งเป็น ๓ หน่วยคือ

3.1 หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดทำแผน การปฏิบัติงานประจำปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสถาบันฯ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปโดยเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน วิเคราะห์และจัดทำแผนกรอบอัตรากำลัง คำขอตั้งกรอบอัตรากำลังข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างงบรายได้ จัดทำแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ประจำปี รายงานผลการปฏิบัติงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส จัดทำแผนและผลการจ้างนักศึกษาช่วยงาน ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย จัดทำแผนรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (รายการครุภัณฑ์ ล่วงหน้า 3 ปี) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ จัดทำโครงการการดำเนินงานประจำปี ติดตามผลการใช้งบประมาณ การของวดเงินงบประมาณ พร้อมทั้งวิเคราะห์และประสานการจัดระบบงานภายในสถาบันคอมพิเวตอร์

3.2 หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ของสถาบันคอมพิวเตอร์ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยฯ ศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยปัญหาของหน่วยงานในลักษณะของการวิจัยสถาบันฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประเมินผลงาน การวางแผน การพัฒนา และการประกันคุณภาพการศึกษา จัดระบบการเก็บข้อมูล และสถิติต่างๆ สำหรับใช้ประโยชน์ทางด้านการวางแผนจัดทำรายงานประจำปี และประสานงานด้านข้อมูลต่างๆ กับกองแผนงาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.3 หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับ งานวิจัยสถาบันกองแผนงาน สถาบันวิจัย และหน่วยวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อแสวงหาความร่วมมือ ในด้านการพัฒนาทางวิชาการส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาบุคลากรในรูปของทุนสนับสนุนการศึกษา การฝึกอบรมการวิจัย การดูงาน และการประชุมสัมมนาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนงาน ด้านวิชาการ วิเคราะห์ ประเมินโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือจากในประเทศและต่างประเทศ ประสานงานการจัดการประชุมสัมมนา นานาชาติที่มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันคอมพิวเตอร์เป็นเจ้าภาพ

4. งานประกันคุณภาพการศึกษา
มีหน้าที่ในการดำเนินการตามกลไกลนโยบายและ แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และสถาบันคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 3 หน่วยคือ

4.1 หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการประกัน คุณภาพการศึกษา ดำเนินการประสานงานระดับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก จัดทำและบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา แนะนำให้คำปรึกษา พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และดำเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

4.2 หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานและประสาน งานระดับการปฏิบัติการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก จัดส่งและรวบรวมแบบประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน ฝ่ายและศูนย์ ของสถาบันคอมพิวเตอร์ นำแบบประเมินผลไปประมวลผลและจัดส่งผลการประมวลผลให้สำนักงาน ฝ่ายและศูนย์ จัดทำการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันคอมพิวเตอร์

4.3 หน่วยบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

 

บุคลากร

ชื่อ - สกุล:นางญดา เชาวน์เจริญวุฒิ
ตำแหน่ง:หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสถาบันคอมพิวเตอร์
งานที่รับผิดชอบ:หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสถาบันคอมพิวเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8811
e-mail: yada365@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:น.ส.กนกกาญจน์ ชวดสุวรรณ์
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการและรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ
 • หน่วยการเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8812
e-mail: kanokkan@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นางชนิตา ปรึกษา
ตำแหน่ง:บุคลากรปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • หน่วยการเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8800 ต่อ 5213
e-mail: chanita_s@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นางธนวรรณ เกียรติดำรง
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • หน่วยการเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8800 ต่อ 5212
e-mail: tanawan@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:น.ส.ภวิตรา พวงนาค
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • หน่วยสารบรรณ
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8815
e-mail: pavitra@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายบุญเลิศ สวนม่วง
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • หน่วยสารบรรณ
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8815
e-mail: boonleart@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายณัฐกิจ สินธุยี่
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
งานที่รับผิดชอบ:
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8800 ต่อ 2219
e-mail: Nattakit@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายศุภกิจ ฤทธิ์ทวี
ตำแหน่ง:ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน
งานที่รับผิดชอบ:
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8800 ต่อ 2219
e-mail: suphakij@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายสมพงษ์ ผลทับทิม
ตำแหน่ง:ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
งานที่รับผิดชอบ:
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8800 ต่อ 2219
e-mail: pho_sompong@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายมานพ ยี่อำพันธ์
ตำแหน่ง:ผู้ช่วยช่างทั่วไป
งานที่รับผิดชอบ:
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8800 ต่อ 2219
e-mail: yee_manop@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายทวีป ไตรต่อผล
ตำแหน่ง:พนักงานขับรถยนต์
งานที่รับผิดชอบ:
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8800 ต่อ 2270
e-mail: tra_taweep@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายองอาจ อ้นชะนา
ตำแหน่ง:พนักงานขับรถยนต์
งานที่รับผิดชอบ:
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8800 ต่อ 2270
e-mail: ongart@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายก่อพงศ์ เมืองสมุทร
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8800 ต่อ 2219
e-mail: korpong@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นางศิริพร อำพันทอง
ตำแหน่ง:นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ
งานที่รับผิดชอบ:
 • ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8800 ต่อ 5210
e-mail: p_siriporn@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:น.ส.อารีพร เรี่ยมทอง
ตำแหน่ง:นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • งานคลังและพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8800 ต่อ 5207
e-mail: areephorn@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:น.ส.กิ่งดาว ยี่ละหมัด
ตำแหน่ง:นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • หัวหน้าหน่วยพัสดุ 
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8814
e-mail: kingdao@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:น.ส.ธัญวรรณ ทองประดับ
ตำแหน่ง:นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • หน่วยพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8800 ต่อ 5208
e-mail: tanyawan.t@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:น.ส.สกาวเดือน ภู่โต๊ะยา
ตำแหน่ง:นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและหัวหน้าหน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
งานที่รับผิดชอบ:หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
 • หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
 • หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
 • หน่วยวิเทศสัมพันธ์

หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8800 ต่อ 5211
e-mail: sakawduen@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:น.ส.พรทิพย์ สุทธิไสย
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
งานที่รับผิดชอบ:ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
 • หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา
 • หน่วยบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8813
e-mail: prontip_su@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:น.ส.นิภาพร ร่มรื่นบุญกิจ
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • งานประกัน หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8800 ต่อ 5206
e-mail: nipaporn.r@ru.ac.th

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" Privacy Policy    ยอมรับทั้งหมด