บุคลากรสถาบันคอมพิวเตอร์

Displaying 1-8 of 1 result.

สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ           สำนักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงานกลางภายในสถาบันคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ (1) งานบริหารและธุรการ (2) งานคลังและพัสดุ (3) งานนโยบายและแผน และ (4) งานประกันคุณภาพการศึกษา .... 6918

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ           มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ จัดทำหลักสูตรและเค้าโครงร่างหลักสูตรการฝึกอบรม จัดทำโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับคอม.... 3469

ฝ่ายเตรียมและประมวลผลข้อมูล

ฝ่ายเตรียมและประมวลผลข้อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการให้บริการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องอ่านเครื่อง หมาย (OpScan) ตรวจบันทึกข้อมูลปรนัย ประวัตินักศึกษา ประเมินผลการสอน ฯลฯ หรือเอกสารอื่นใดที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องอ่านเครื่องหมายแก่หน่วยงานภาย.... 3882

ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนา

ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนา มีหน้าที่รับผิดชอบ งานวิเคราะห์และออกแบบ งานพัฒนาโปรแกรมระบบงานมาตรฐานระบบสารสนเทศ งานสนับสนุนการใช้ระบบ ซึ่งฝ่ายได้วิเคราะห์ระบบ และพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ กับงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่นำไปใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลขอ.... 6440

ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย

ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย            มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและดูแลเกี่ยวกับโครงข่ายระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้บร.... 6018

ฝ่ายจัดระบบ

ฝ่ายจัดระบบ           มีหน้าที่บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาทั้ง ปริญญาตรี โท เอก เช่น ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ข้อมูลลงทะเบียนเรียน ข้อมูลเงินเดือนและระบบบุคลากรของมห.... 3578

ฝ่ายพัฒนาและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ วางแผน ติดตั้ง ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อให้การบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประส.... 6265

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง บุคคลทั่วไป และรับผิดชอบในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในคณะ สำนัก สถาบันต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย มีการแบ่งภาระงานออกเป็น ๓ .... 4588

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" Privacy Policy    ยอมรับทั้งหมด