ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีหน้าที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง บุคคลทั่วไป และรับผิดชอบในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในคณะ สำนัก สถาบันต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย มีการแบ่งภาระงานออกเป็น ๓ งาน คือ

๑. หน่วยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องฝึกอบรม

  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไปให้บริการการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดูแลบำรุงรักษาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ตรวจสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดต่อประสานงาน เพื่อตรวจซ่อม บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เป็นแหล่งฝึกงานด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาจากสถาบันต่าง
  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการห้องฝึกอบรมพร้อม เครื่องคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมห้องฝึกอบรมให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการตรวจสอบ จัดเตรียมอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกอบรมสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

๒. หน่วยซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ แก้ไขและซ่อมบำรุง รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมการใช้งาน ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ

๓. หน่วยฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา บุคคลทั่วไป และบริการให้คำปรึกษา ในด้านโปรแกรมการใช้งาน และด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับผู้ที่มีปัญหาการใช้งาน และผู้ที่สนใจ ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ให้กับบุคคลทั่วไป ประสานงานและร่วมดำเนินการ ในการจัดฝึกอบรม และสนับสนุนการเรียนการสอนในวิชา ที่คณะต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอน ร่วมดำเนินการในการจัดฝึกอบรม และการเรียนการสอนกับหน่วยงาน ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ใช้ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดำเนินการจัดฝึกอบรม จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ดำเนินการจัดฝึกอบรม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่สมัคร เข้ารับการฝึกอบรม ประสานงานตรวจสอบบัญชีเบิกจ่ายค่าตอบแทน วิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร และนักศึกษาช่วยงานโครงการฝึกอบรม พัฒนาเว็บไซต์ ของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการจัดฝึกอบรมและให้บริการข่าว สารข้อมูลวิชาการในด้านต่าง ๆ

 

 

บุคลากร

ชื่อ - สกุล:นายดำรง จำแนกวงษ์
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
  • หน่วยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องฝึกอบรม
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8788
e-mail: damrong@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายธีระพล ตางจงราช
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
  • หน่วยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องฝึกอบรม
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8858
e-mail: thiraphon@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายอุดมฤกษ์ หงสกุล
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
  • หน่วยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องฝึกอบรม
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8851
e-mail: udomrerk@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายก่อพงศ์ เมืองสมุทร
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
  • หน่วยซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8852
e-mail: korpong@ru.ac.th

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" Privacy Policy    ยอมรับทั้งหมด