ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนา

ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนา

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานวิเคราะห์และออกแบบ งานพัฒนาโปรแกรมระบบงานมาตรฐานระบบสารสนเทศ งานสนับสนุนการใช้ระบบ ซึ่งฝ่ายได้วิเคราะห์ระบบ และพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ กับงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่นำไปใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ศึกษาอยู่ที่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาระบบงานตามที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอกต้องการตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีหน้าที่ตามการจัดโครงสร้างของฝ่ายทั้ง ๔ งาน ดังนี้

๑. งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and System DesignDivision) 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาขั้น ตอนการดำเนินงานของระบบงาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ระบบงาน ศึกษาวัตถุประสงค์เป้าหมายและปัญหาของระบบงานเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไข รวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขของระบบเก่าและกำหนดความต้องการของระบบใหม่ วิเคราะห์ระบบงานใหม่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับเทคโนโลยี ปัจจุบันโดยใช้แบบจำลองข้อมูล ออกแบบการทำงานระบบงานใหม่ ออกแบบข้อมูลและรายงาน ออกแบบ User Interface ออกแบบฐานข้อมูล กำหนดสิทธิในการใช้งานระบบ กำหนด Hardware ที่ใช้ในระบบ

๒. งานพัฒนาโปรแกรม (Development and Design Program Division)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมจากที่ ออกแบบมา จัดทำเอกสารประกอบ โปรแกรมเพื่อประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน และการบำรุงรักษา ออกแบบวิธีการทดสอบโปรแกรมในส่วนข้อมูลนำเข้าและรายงานผลการตรวจสอบ แก้ไขโปรแกรมเมื่อพบความผิดพลาดหรือเมื่อต้องการเพิ่มความต้องการใหม่ กำหนดขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระบบและโปรแกรมจัดทำคู่มือ การติดตั้งระบบ คู่มือการบำรุงรักษาและคู่มือการใช้งานระบบ

๓. งานมาตรฐานระบบสารสนเทศ (Information System Standard Division)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานระเบียบ วิธีสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน กำหนดมาตรฐานระเบียบวิธีสำหรับการพัฒนาโปรแกรม กำหนดมาตรฐานคู่มือระบบ ศึกษาซอฟต์แวร์มาตรฐานสำหรับการพัฒนาระบบ ประสานงานการประกันคุณภาพฝ่าย ให้คำปรึกษาและบริการสารสนเทศ รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวบรวมและเผยแพร่ระบบงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ทบทวนเอกสารระบบงานสารสนเทศ

๔. งานบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้ระบบงาน (Maintenance and Support System Division) 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบและ โปรแกรม ติดตั้งระบบงาน ฝึกอบรมผู้ใช้ระบบงาน ผลิตคู่มือการปฏิบัติงาน บริการผู้ใช้ระบบงาน ตรวจสอบและควบคุมระบบงาน ติดตามและประเมินผลระบบงาน จัดทำทะเบียนระบบงาน ประมวลผลข้อมูลพิเศษ จัดทำทะเบียนรับ - ส่ง เอกสาร จัดเก็บและบริหารงานเอกสารต่าง ๆ ภายในฝ่าย

 

บุคลากร

ชื่อ - สกุล:นางสุวิมล ศุขเกษม
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษและรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนา
งานที่รับผิดชอบ:
 • รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนา
 • หัวหน้างานวิเคราะห์และออกแบบระบบ
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8826
e-mail: ssuvimol@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นางสมปราถนา อุ่นพิกุล
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8800 ต่อ 5238
e-mail: sompratt@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:น.ส.พุธนา เขมานุสรณ์
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8800 ต่อ 5244
e-mail: puttana@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:น.ส.สุนันท์ ไทยพาณิชย์
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8800 ต่อ 5249
e-mail: tha_sunun@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายภัทรพล บุญยงค์
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
งานที่รับผิดชอบ:
 • งานพัฒนาโปรแกรม
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8829
e-mail: pattarapol@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายสถาพร บรรลือทรัพย์
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • งานพัฒนาโปรแกรม
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8828
e-mail: satapornjsp@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:น.ส.อังคณา เพชรดี
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • งานพัฒนาโปรแกรม
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8825
e-mail: pechdee@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:น.ส.ญานิกา ทวีพงศ์ศักดิ์
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • งานพัฒนาโปรแกรม
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8800 ต่อ 5245
e-mail: yanika@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:น.ส.พัชรณัฐ วัชรเปรมพันธ์
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • งานบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้ระบบงาน
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8827
e-mail: rangsima@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายนิพพิชฌน์ อ่อนหิรัญ
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • งานบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้ระบบงาน
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8800 ต่อ 5243
e-mail: nippitch@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายอนุสรณ์ วงศ์อ๊อด
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิมเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • งานบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้ระบบงาน
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8824
e-mail: anusorn.w@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายอดิเทพ กิติกาแดง
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ:งานมาตรฐานระบบสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8800 ต่อ 5240
e-mail: adithep@ru.ac.th

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" Privacy Policy    ยอมรับทั้งหมด