ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย

ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย

           มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและดูแลเกี่ยวกับโครงข่ายระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ต รวมทั้งบริการเทคโนโลยีประยุกต์บนระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ ได้ โดยฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย แบ่งส่วนงานภายในดังนี้

1. งานบริหารเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ (Computer Network Management) มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ

 1. วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีประยุกต์บนระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
 2. บริหารจัดการในการจัดสรรทรัพยากร ระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีประยุกต์ ของมหาวิทยาลัย
 3. ตรวจสอบติดตาม ควบคุม ดูแล และเฝ้าระวัง ระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีประยุกต์ ของมหาวิทยาลัย
 4. บริหารจัดการ การเชื่อมต่อสื่อสารระบบอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัย
 5. บริหารจัดการ ความมั่นคงความปลอดภัย ระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์
 6. วัดวิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารระบบอินเทอร์เน็ต
 7. ศึกษาค้นคว้า วางแผน ในการพัฒนาการบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย   
 8. ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เกี่ยวกับการเข้าถึงระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีประยุกต์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

2. งานพัฒนาเครือข่าย (Network Development ) มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ

 1. วิเคราะห์ ออกแบบ กำหนดมาตรฐานและคุณสมบัติเฉพาะ ของอุปกรณ์และสายสื่อสัญญาณระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์
 2. จัดเตรียม ควบคุม และดูแลการติดตั้ง อุปกรณ์และสายสื่อสัญญาณระบบเครือข่าย สื่อสารคอมพิวเตอร์
 3. ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงรักษา อุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์
 4. บริหารจัดการ ในการจัดสรรทรัพยากร เกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ และเหมาะสมต่อการใช้งานของมหาวิทยาลัย
 5. ศึกษาค้นคว้า เทคโนโลยีสมัยใหม่ ของระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ ในการนำมาประยุกต์ใช้ทดแทนหรือพัฒนา เพื่อความเหมาะสมต่อระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย  
 6. ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น ทางด้านอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

3. งานระบบไฟฟ้าและสายสื่อ (Electric System and Transmission) มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ

 1. วิเคราะห์และออกแบบ ระบบไฟฟ้ากำลัง สำหรับอาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ และระบบสำรองไฟฟ้ากำลัง สำหรับระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ 
 2. ควบคุมและดูแลการติดตั้ง ระบบไฟฟ้ากำลัง สำหรับอาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ และระบบสำรองไฟฟ้ากำลัง สำหรับระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ 
 3. บริหารจัดการระบบไฟฟ้ากำลัง สำหรับอาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ และระบบสำรองไฟฟ้ากำลัง สำหรับระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์            
 4. ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงรักษา สายสื่อสัญญาณเครือข่ายหลัก ของมหาวิทยาลัย
 5. บริหารจัดการระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ของอาคารสถาบันคอมพิวเตอร์           
 6. ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบสำรองไฟฟ้ากำลัง และสายสื่อสัญญาณระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย                 

4. งานบริการผู้ใช้งานเครือข่าย (Network Service Desk) มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ

 1. บริหารจัดการ ในการรับแจ้งปัญหาและความต้องการจากผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
 2. บริหารจัดการระบบพิสูจน์ตัวตน สำหรับการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
 3. จัดเก็บข้อมูล การรับแจ้งปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายและข้อมูลระบบพิสูจน์ตัวตน ของมหาวิทยาลัย
 4. บริหารจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ประกอบการให้บริการ การใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
 5. ให้คำแนะนำถึง กฎระเบียบ ข้อบังคับ และบทลงโทษ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบพิสูจน์ตัวตนกับบุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
 6. ศึกษา วัดวิเคราะห์ หาข้อสรุปต่างๆ จากการรับแจ้งปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ และข้อมูลระบบพิสูจน์ตัวตน ของมหาวิทยาลัย               

 

 

บุคลากร

ชื่อ - สกุล:นายประกิจ บุญช่วย
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการและรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย
งานที่รับผิดชอบ:
 • รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8837
e-mail: kitru@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายวัลลภ รัตนเจียมรังษี
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • หน่วยบริหารเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8835
e-mail: wallop.r@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายภาสกร พรเจริญนพ
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • หน่วยพัฒนาเครือข่าย
 • หน่วยระบบไฟฟ้าและสายสื่อ
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8836
e-mail: pasakorn@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายประพันธ์ ไชยชนะ
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • หน่วยพัฒนาเครือข่าย
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8800 ต่อ 5252
e-mail: praphan@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายจักรกฤษณ์ แซ่อุ้ย
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • หน่วยระบบไฟฟ้าและสายสื่อ
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8800 ต่อ 5254
e-mail: jakkirt.s@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายสมพล ศิริศฤงฆาร
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • หน่วยบริการผู้ใช้งานเครือข่าย
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8800 ต่อ 5255
e-mail: somphol@ru.ac.th

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" Privacy Policy    ยอมรับทั้งหมด