ฝ่ายจัดระบบ

ฝ่ายจัดระบบ

          มีหน้าที่บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาทั้ง ปริญญาตรี โท เอก เช่น ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ข้อมูลลงทะเบียนเรียน ข้อมูลเงินเดือนและระบบบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยติดตั้งเป็นระบบ Cluster เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการทำงาน และให้ระบบสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบ และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตรวจสอบและวางแผนป้องกันผู้บุกรุก และพัฒนาการขยายระบบคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์และศึกษาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับกับการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคต โดยแบ่งลักษณะงานออกเป็นดังนี้
1.งานเทคนิคและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์
 • งานบริหารจัดการและควบคุมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์หลัก 
  บริหารและจัดการทรัพยากรของระบบ เช่น Memory System, Disk System ตรวจสอบความพร้อมการทำงาน วิเคราะห์ปัญหาและข้อผิดพลาดจากการทำงานของระบบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น บริหารจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน พื้นที่ของ Disk ตรวจสอบ Process ที่ผิดปกติ การกำหนดสิทธิในการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งาน และประสานงานให้คำปรึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีเกิดปัญหา
 • งานบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์ พึงรับ พึงจ่าย ลักษณะสามมิติ
  บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบบัญชี 3 มิติ ดูแลระบบงานและระบบฐานข้อมูลให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การทำ Performance Tuning และการสำรองข้อมูล  
2.งานบริหารและจัดการระบบฐานข้อมูล
 • งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
  บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัย ให้อยู่ในสภาวะเหมาะสมต่อการใช้งาน กำหนดสิทธิ และขอบเขตการเข้าใช้งานระบบ ตรวจสอบ ปรับแต่ง (Tuning) ระบบฐานข้อมูล ประสานงานและให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน
3.งานสำรองข้อมูล
 • งานบริหารจัดการระบบสำรองและการกู้คืนข้อมูล (Backup and Restore)
  การทำสำเนาข้อมูลทั้งหมดในระบบ โดยจะมีการจัดเก็บสำเนาข้อมูลในที่ปลอดภัย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015
 

 

บุคลากร

ชื่อ - สกุล:นางอนันตภรณ์ ภูริพันธ์
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษและหัวหน้าฝ่ายจัดระบบ
งานที่รับผิดชอบ:
 • หัวหน้าฝ่ายจัดระบบ
 • หัวหน้างานจัดการฐานข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8843
e-mail: anantaporn@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายจิรศักดิ์ พรอัครพันธุ์
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • งานเทคนิคและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์
 • งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
 • งานสำรองข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8844
e-mail: jirasak@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายคมกล้า สวนปาน
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
 • งานเทคนิคและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์
 • งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8842
e-mail: khomkla@ru.ac.th

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" Privacy Policy    ยอมรับทั้งหมด