ฝ่ายพัฒนาและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ วางแผน ติดตั้ง ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อให้การบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและถูกต้อง จัดการระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำรองและกู้คืนข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเหมาะสมตามกำหนดเวลา พัฒนาระบบงานประยุกต์บนเครือข่าย ออกแบบกราฟิกและองค์ประกอบต่างๆ ให้เหมาะสมต่อการนำเสนอบนเครือข่าย  ศึกษาและพัฒนาการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียงการบรรยายจากห้องเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นำสัญญาณภาพและเสียงการบรรยายจากห้องเรียนมาจัดทำเป็นวิดีโอคำบรรยายเพื่อให้สามารถดูย้อนหลังได้  ฝึกอบรมทักษะและประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา  และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 3 หน่วย ดังนี้

1.    หน่วยบริหารและบริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1)    วิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานพัฒนาและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
2)    ติดตั้ง ตรวจสอบ ปรับแต่ง และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
3)    ติดตั้งและปรับแต่งระบบปฏิบัติการที่ใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เหมาะสมกับการใช้งาน
4)    ติดตั้งและปรับแต่งค่าซอฟท์แวร์ที่ให้บริการบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เหมาะสมกับการใช้งาน
5)    จัดการวางแผน ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการให้พัฒนาและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
6)    วิเคราะห์ แก้ไข และป้องกันปัญหาที่เกิดกับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
7)    กำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
8)    กำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
9)    กำหนดสิทธิ์ในการอ่าน-เขียนไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์
10)    กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์จากเครือข่ายภายนอก
11)    รับผิดชอบในการจดชื่อโดเมนเนมภายใต้ โดเมนเนม ru.ac.th
12)    รับผิดชอบระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ @ru.ac.th
13)    ประสานงานและให้คำปรึกษาด้านเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขายแก่หน่วยงานต่างๆ

2.    หน่วยพัฒนาระบบงานประยุกต์บนเครือข่าย

มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้
1)    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ความต้องการของการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเครือข่าย (Requirement Management) ตามความต้องการของหน่วยงาน
2)    วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศบนเครือข่าย (High/Low Level Design)
3)    เขียนโปรแกรมตามเงื่อนไขที่กำหนด ทดสอบโปรแกรม ปรับปรุงรักษาโปรแกรม ติดต่อประสานงานกับผู้ใช้ ทีมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเครือข่าย
4)    ออกแบบกราฟิก และลักษณะต่างๆขององค์ประกอบให้เหมาะสมต่อการนำเสนอบนระบบสารสนเทศบนเครือข่าย
5)    ออกแบบเว็บไซต์ให้หน่วยงานที่ต้องการทำเว็บไซต์เอง
6)    จัดทำเว็บไซต์เบื้องต้นกับหน่วยงานที่ต้องการทำเว็บไซต์
7)    พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเครือข่ายไร้สายสำหรับอุปกรณ์พกพา
8)    ปรับปรุงระบบงานประยุกต์บนเครือข่ายให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
9)    จัดทำเอกสารประกอบการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม
10)    จัดทำคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศบนเครือข่ายและฝึกอบรมผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศบนเครือข่าย

3.    หน่วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้
1)    ศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดสัญญาณการสอนจากห้องเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2)    วางแผนการพัฒนาโดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการถ่ายทอดสัญญาณการสอนจากห้องเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพ
3)    ดูแลระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการการบรรยายสดการสอนจากห้องเรียนและระบบเทปคำบรรยายการสอนจากห้องเรียน
4)    ดูแลระบบเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับแปลงสัญญาณภาพและเสียงการบรรยายสดการสอนจากห้องเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (RU Cyber Classrooms) สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง
5)    ดูแลและจัดทำระบบเทปคำบรรยายการสอนจากห้องเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Course on Demand) สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง
6)    ดูแลและจัดทำระบบเทปคำบรรยายการสอนจากห้องเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Course on Demand) สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ
7)    ควบคุมการถ่ายทอดสดกิจกรรมพิเศษผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
8)    ให้บริการและสอนการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการตัดต่อรายการวิดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต
9)    ให้บริการและสอนการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการสำหรับการผลิตรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตและเสียงตามสายภายในอาคารสถาบันคอมพิวเตอร์
10)    ควบคุมการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ สำหรับการออกอากาศทางอินเทอร์เน็ต และสื่อต่างๆ
11)    ควบคุมการผลิตและให้บริการหนังสือเสียง (e-Audio Books) สำหรับนักศึกษาผู้พิการทางสายตา
12)    ควบคุมการผลิตและให้บริการเทปคำบรรยาย (Course on Demand) แบบบรรยายใต้ภาพ (Subtitle) สำหรับนักศึกษาผู้พิการทางการได้ยิน
13)    ควบคุมการผลิตและให้บริการเทปคำบรรยาย (Course on Demand) แบบภาษามือ สำหรับนักศึกษาผู้พิการทางการได้ยิน
14)    ติดต่อประสานงานการถ่ายทอดสดกิจกรรมพิเศษผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

บุคลากร

ชื่อ - สกุล:นายขจรฤทธิ์ พุ่มพฤกษ์
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ:
  • รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หัวหน้าหน่วยบริหารและบริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หมายเลขโทรศัพท์: 02-3108847, 02-310-8800 ต่อ 2253
e-mail: kajohnrid@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายชนพัฒน์ สมพอง
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
  • หน่วยบริหารและบริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8848
e-mail: chonnapat@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายจิระ จันทร์ทอง
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
  • หน่วยบริหารและบริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8845
e-mail: jira@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:น.ส.ปัญจรัตน์ เผือกประพันธ์
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:หัวหน้าหน่วยพัฒนาระบบงานประยุกต์บนเครือข่าย
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8846
e-mail: poy@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:น.ส.อัมรินทร์ ยังอยู่
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
  • หน่วยพัฒนาระบบงานประยุกต์บนเครือข่าย
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8846
e-mail: amarin@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายยุทธพงศ์ เศษโพธิ์
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ:
  • หน่วยพัฒนาระบบงานประยุกต์บนเครือข่าย
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8845
e-mail: yootthapong@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายทรงวุฒิ ใจสมุทร
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
  • หน่วยพัฒนาระบบงานประยุกต์บนเครือข่าย
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8845
e-mail: chai_songwut@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายสิงห์ทัย สุขสว่างโรจน์
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
  • หน่วยพัฒนาระบบงานประยุกต์บนเครือข่าย
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8845
e-mail: singthai@ru.ac.th

ชื่อ - สกุล:นายสิทธิ จันทมาศ
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ:
  • หน่วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8849
e-mail: sitti@ru.ac.th

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด